First slide

Regulamin świadczenia usług elektronicznych
w serwisie internetowym HRnest

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis internetowy działający pod adresem internetowym www.hrnest.pl jest udostępniony Usługobiorcom i Użytkownikom przez HRnest Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni („Usługodawca”), al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, nr KRS: 0000723806, NIP: 5833293000, REGON: 369734182, kapitał zakładowy: 40.000 zł.

2. Serwis internetowy działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Oferta Serwisu skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców, korzystających z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, z uwagi na ich funkcję, w celach zawodowych.

4. Regulamin określa:

 • 4.1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pomocą Serwisu internetowego,
 • 4.2. zasady świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu internetowego,
 • 4.3. obowiązki Usługobiorcy i Użytkownika,
 • 4.4. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • 4.5. tryb postępowania reklamacyjnego,
 • 4.6. odpowiedzialność oraz obowiązki Usługodawcy.

5. Usługobiorca zobowiązany jest z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług Serwisu internetowego do przestrzegania postanowień Regulaminu jego dotyczących, a także do zobowiązania do tego Użytkownika, któremu przydziela dostęp do Serwisu.

6. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu internetowego, Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej pod adresem www.hrnest.pl umożliwiający stworzenie Konta.

2. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Usługobiorcę, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy i Użytkownika.

3. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.

4. SERWIS – serwis internetowy prowadzony za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.hrnest.pl umożliwiający korzystanie z usług oferowanych i świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem przez Usługodawcę, w tym z udostępnionej do korzystania Aplikacji zgodnie z Regulaminem Aplikacji.

5. STRONY – strony umowy zawieranej na podstawie Regulaminu tj. Usługobiorca oraz Usługodawca.

6. APLIKACJA – udostępniany Usługobiorcy oraz Użytkownikowi pochodzącemu od Usługobiorcy, drogą elektroniczną przez Serwis, program komputerowy o nazwie HRnest, wspierający w zakresie jego funkcjonalności i przeznaczenia obsługę procesów kadrowych.

7. USŁUGOBIORCA – przedsiębiorca, zawierający z Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej zdefiniowanej w Regulaminie, posiadającą dla niego zawodowy charakter.

8. UŻYTKOWNIK – każda osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług Serwisu oraz Aplikacji. Użytkownik może korzystać z Serwisu oraz Aplikacji jako:
a) Dział kadr,
b) Przełożony,
c) Pracownik.

9. DZIAŁ KADR – Użytkownik zarządzający Kontem, który nadaje dostęp do Aplikacji w imieniu Usługobiorcy Pracownikowi oraz Przełożonemu.

10. PRZEŁOŻONY – Użytkownik posiadający dostęp do Aplikacji nadany przez Dział Kadr. Przełożony zatwierdza dokumenty kadrowe wprowadzane przez Pracownika.

11. PRACOWNIK – Użytkownik posiadający dostęp do Aplikacji nadany przez Dział Kadr lub Usługobiorcę przez czas ustalony przez Usługobiorcę, ale nie dłużej niż w okresie trwania umowy między Stronami. Pracownik, za pośrednictwem Aplikacji, może przesyłać dokumenty kadrowe do ich zatwierdzenia przez Przełożonego lub Dział kadr.

12. ADMINISTRATOR (USŁUGODAWCA) – HRnest Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, nr KRS: 0000723806, NIP: 5833293000, REGON: 369734182, kapitał zakładowy: 40.000 zł.

13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy i Użytkownika za pośrednictwem Serwisu wspierająca Usługobiorcę w jego działalności zawodowej poprzez ułatwienie zarządzania czasem pracy pracowników lub współpracowników.

14. OKRES ABONAMENTOWY – oznacza okres 3 lub 12 miesięcy, w ramach którego świadczone są przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy usługi drogą elektroniczną w ramach Serwisu, liczony od dnia rozpoczęcia świadczenia powyższych usług, w którym Usługobiorca może nadać zgodnie z warunkami umowy pomiędzy Stronami dostęp do Serwisu Użytkownikom.

15. OPŁATA (ABONAMENT) – płatność należna Usługodawcy od Usługobiorcy z tytułu wynagrodzenia za świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Aplikacji, która podlega opłacie zgodnie z cennikiem.

16. SUBSKRYPCJA – oświadczenie woli Usługobiorcy na zawarcie umowy o świadczenie usługi elektronicznej w postaci założenia i prowadzania Konta w Serwisie oraz korzystanie z Aplikacji. Złożenie Subskrypcji następuje poprzez stworzenie Konta za pośrednictwem strony internetowej Serwisu działającej pod adresami www.hrnest.pl oraz wybór pakietu. Rodzaj pakietu jest uzależniony od liczby pracowników dla których ma być prowadzona Aplikacja oraz dodatkowych Modułów.

17. MODUŁ – oddzielny (względem Aplikacji) twór, zawierający dostępne w nim implementacje procedur oraz funkcji.

18. WERSJA TESTOWA – bezpłatny okres do testowania Aplikacji udostępniony Usługobiorcy przez Usługodawcę, trwający 14 dni.

19. DZIEŃ DORĘCZENIA – oznacza dzień wysłania oświadczenia/informacji pocztą elektroniczną (e-mail) na adres elektroniczny podany w danych kontaktowych lub 7 dzień od dnia wysłania oświadczenia/informacji w formie pisemnej na adres podany w danych kontaktowych – jeżeli dzień ten jest dniem ustawowo wolnym od pracy, za dzień doręczenia przyjmuje się pierwszy dzień powszedni, który po nim następuje.

III. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy, przekazanych podczas korzystania z Serwisu, jest Usługodawca.

2. Administratorem danych osobowych osób innych niż Usługobiorca, przekazanych przez Usługobiorcę w związku z korzystaniem z Serwisu, jest Usługobiorca. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych dotyczących osób innych niż Usługobiorca następuje na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Serwisie.

IV. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ USŁUGODAWCĘ W RAMACH SERWISU

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu, odpłatne korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
 • 1.1. prowadzenie Konta w Serwisie oraz udostępnianie, poprzez sieć Internet, Aplikacji do korzystania na zasadach określonych w Regulaminie,
 • 1.2. udostępnienie miejsca na serwerze w celu przechowywania danych przetwarzanych za pomocą Aplikacji.
2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorcy i Użytkowników Serwisu odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących usług świadczonych przez Usługodawcę. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

4. Korzystanie przez Usługobiorcę i Użytkownika z Aplikacji jest związane odpowiednio z tworzeniem, przechowywaniem, przetwarzaniem dokumentów i danych Usługobiorcy i Użytkownika.

5. W związku z korzystaniem z Serwisu oraz Aplikacji Usługobiorca nie nabywa jakichkolwiek praw do Serwisu oraz Aplikacji (ani jakiejkolwiek ich części), za wyjątkiem tych uprawnień, które wprost zostały mu przyznane w treści Regulaminu.

6. Usługobiorca oraz Użytkownik w ramach korzystania z Aplikacji, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:
 • 6.1. zamieszczać w Aplikacji informacje oraz pliki,
 • 6.2. opisywać umieszczone przez siebie pliki.
7. Za skutki działań Usługobiorcy lub Użytkownika polegających na umieszczaniu lub udostępnianiu plików lub jakichkolwiek innych treści w Aplikacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Usługobiorca lub Użytkownik.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 • 1.1. komputer z dostępem do Internetu,
 • 1.2. dostęp do poczty elektronicznej,
 • 1.3. przeglądarka internetowa,
 • 1.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 

2. W celu rozpoczęcia korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu, Usługobiorca musi dokonać rejestracji Konta za pomocą Formularza Rejestracji udostępnionego na stronie internetowej pod adresem www.hrnest.pl. W trakcie rejestracji Usługobiorca zobowiązany jest podać następujące dane.

 • 2.1. login,
 • 2.2. adres poczty elektronicznej,
 • 2.3. hasło dostępu,
 • 2.4. rodzaj Subskrypcji.

 

3. Dane podane przez Usługobiorcę w trakcie procesu rejestracji Konta, są niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu oraz Aplikacji i rozpoczęcia korzystania z usług w ramach Serwisu oraz ich rozliczenia.

4. Podawane przez Usługobiorcę i Użytkownika dane, powinny być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. W okresie obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, Usługobiorca i Użytkownik zobowiązani są do niezwłocznego aktualizowania tych danych w każdym przypadku ich zmiany.

5. Usługobiorca zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych, pod rygorem, iż w przypadku braku wykonania tego obowiązku bądź wykonania go w sposób nienależyty, oświadczenie, faktura lub informacja itp. wysłana przez Usługodawcę do Usługobiorcy na dotychczasowe podane dane kontaktowe, w tym adresy elektroniczne będzie traktowana za skutecznie doręczoną.

6. Usługobiorca nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, na inne podmioty, bez uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy, pod rygorem nieważności.

VI. WARUNKI ŚWIADCZENIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Możliwość dostępu i korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu oraz Aplikacji jest odpłatna, z tym zastrzeżeniem, że pierwsze 14 dni korzystania z usług następuje w ramach tzw. Wersji Testowej, tj. dostępu do Aplikacji i możliwości korzystania z udostępnionych w jego ramach usług świadczonych drogą elektroniczną bez konieczności dokonania Opłaty. Usługobiorca ma prawo do skorzystania tylko jeden raz z Wersji Testowej niezależnie od tego ile razy zawiera kolejne umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

2. Podstawą świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy przez Usługodawcę w zakresie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu jest poniesienie przez Usługobiorcę Opłaty.

3. Opłata za korzystanie z Aplikacji jest uzależniona od rodzaju Subskrypcji.

4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i posiada charakter zawodowy dla Usługobiorcy

5. Usługobiorca korzystający z Serwisu oraz Aplikacji wyraża zgodę za elektroniczną wymianę danych i jednocześnie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy bezterminowo wszelkich okoliczności i poufnych informacji, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem umowy.

VII. OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

1. Usługobiorca zobowiązany jest do współpracy z Usługodawcą przy wykonywaniu Usług Elektronicznych.

2. Usługobiorca zobowiązuje się do udzielania Usługodawcy informacji zgodnych ze stanem faktycznym oraz udostępniania informacji potrzebnych do należytego wykonania Usług Elektronicznych.

3. Korzystając z Aplikacji, Usługobiorca zobowiązany jest do działania w sposób zgodny z prawem oraz dobrymi obyczajami, szanując dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej osób trzecich.

4. Usługobiorca zobowiązuje się do przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. Usługobiorca odpowiada za działania Użytkowników, którym nadał dostęp do Aplikacji jak za działania własne.

6. Podmiot zawierający umowę na podstawie niniejszego regulaminu w imieniu Usługobiorcy oświadcza, że jest do tego umocowany.

VIII. PŁATNOŚCI

1. Usługobiorca jest zobowiązany uregulować należność za wybraną Subskrypcję nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia Subskrypcji. Jeżeli Subskrypcja jest poprzedzona Wersją Testową, Usługobiorca jest zobowiązany uregulować należność za wybraną Subskrypcję nie później niż w terminie 7 dni roboczych od zakończenia okresu Wersji Testowej. Za dzień wpłaty uznaje się dzień zaksięgowania wymaganej należności na koncie bankowym Usługodawcy. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z anulowaniem Subskrypcji.

2. Usługobiorca wyraża zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę faktur VAT w formie elektronicznej.

3. Faktura VAT w postaci papierowej będzie wystawiona oraz dostarczona za pomocą poczty tylko na wyraźne życzenie Usługobiorcy wyrażone w formie pisemnej przesłane na adres Usługodawcy.

IX. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Usługobiorca z chwilą zaakceptowania Regulaminu uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Serwisem i Aplikacją, a nie wyłączone postanowieniami odrębnych przepisów czy licencji należą do Usługodawcy i podlegają prawnej ochronie, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

2. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z usług Serwisu i Aplikacji do celów innych niż te ściśle określone Regulaminem. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia firmy lub znaków towarowych Serwisu oraz Aplikacji, bez zgody Usługodawcy lub niezgodnie z Regulaminem.

3. Pobieranie, wykorzystywanie oraz przetwarzanie treści Serwisu oraz Aplikacji, w tym za pomocą robotów internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych z Serwisu oraz Aplikacji bez zgody Usługodawcy jest równoważne z naruszeniem Regulaminu.

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU ORAZ OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

1. Wykonując umowę zawartą pomiędzy Stronami, Operator zobowiązuje się wykonać Usługę z należytą starannością, ponosząc odpowiedzialność w przypadku jej niezachowania.

2. Odpowiedzialność Usługodawcy doznaje następujących ograniczeń:

 • 2.1. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek bezprawne działania Usługobiorcy lub Użytkownika korzystającego z usług Serwisu oraz Aplikacji,
 • 2.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie przez Usługobiorcę lub Użytkownika informacji niejawnych w trakcie elektronicznej wymiany informacji z innym Użytkownikiem lub Usługobiorcą,
 • 2.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty, które poniósł Usługobiorca w związku z nienależytym lecz niezawinionym przez Usługodawcę działaniem Aplikacji jak również z tytułu ewentualnych utraconych korzyści przez Usługobiorcę lub Użytkownika.

 

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Usługobiorcę spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Usługobiorcy, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Usługobiorcy wirusami. Usługobiorca jest odpowiedzialny za należyte poinformowanie pochodzących od niego Użytkowników o zagrożeniach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, związanych z korzystaniem z sieci Internet.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody czy straty wynikające z niewłaściwego korzystania przez Usługobiorcę lub Użytkownika z Serwisu oraz Aplikacji w szczególności spowodowane błędnie lub niepoprawnie wprowadzonymi danymi przez innego Użytkownika.

XI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SERWIS

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu oraz Aplikacji, Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@hrnest.pl.

2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

3. Rozpatrzenie (ustosunkowanie się) reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Użytkownika sposób.

XII. WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY I ODSTĄPIENIA OD NIEJ

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

 • 1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym.
 • 1.2. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Usługobiorcę, wszelkie Opłaty nie podlegają zwrotowi.
 • 1.3. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia i bez wskazywania przyczyn przesyłając stosowne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@hrnest.pl.
 • 1.4. Usługodawca może zablokować Konto Usługobiorcy, a nawet wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w szczególności w przypadku, gdy Usługobiorca lub Użytkownik pochodzący od niego:
  • 1.4.1. narusza Regulamin,
  • 1.4.2. dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu,
  • 1.4.3. działa na szkodę Usługodawcy lub
  • 1.4.4. poda nieprawdziwe dane w procesie rejestracji lub nie zaktualizuje niezwłocznie zmiany podanych danych odpowiednio do stanu faktycznego,
  • 1.4.5. nie dokonuje terminowo Opłat,
  • 1.4.6. dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Serwisie oraz za pomocą Aplikacji lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu lub dokonuje innych czynności mających na celu zakłócenie prawidłowego działania Serwisu lub
  • 1.4.7. wykonuje czynności niezgodne z prawem.
 • 1.5. Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu z natychmiastowym skutkiem rozwiązującym w przypadkach określonych w ust. 1.4. niniejszego rozdziału.
 • 1.6. Usługodawca może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 • 1.7. Oświadczenie woli Usługodawcy dotyczące wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu dla swej ważności wymaga formy pisemnej lub formy elektronicznej i winno być przesłane odpowiednio na adres Usługobiorcy lub adres elektroniczny Usługobiorcy podany w danych kontaktowych. Okres wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu rozpoczyna swój bieg począwszy od Dnia Doręczenia oświadczenia woli Usługodawcy o wypowiedzeniu Umowy.
 • 1.8. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 • 1.9. Usługobiorcy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy wyłącznie po dokonaniu wszystkich należnych Opłat względem Usługodawcy za korzystanie z zasobów Serwisu oraz Aplikacji.

2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

3. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi zawartej z Usługodawcą na podstawie Regulaminu w przypadku braku zgody ze strony Usługobiorcy na zmianę Podwykonawcy w rozumieniu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych polegającej na dodaniu nowego podmiotu, o którym mowa w załączniku nr 1 do Umowy powierzenia przetwarzania stanowiącej Załącznik nr 1 niniejszego regulaminu, w przypadku, gdy świadczenie usługi przez Usługodawcę bez udziału nowego podmiotu na rzecz Usługobiorcy nie będzie możliwe. W takiej sytuacji umowa o świadczenie usług pomiędzy Usługobiorcą, a Usługodawcą ulegnie rozwiązaniu z upływem dnia poprzedzającego przekazanie danych do przetwarzania nowemu podmiotowi przetwarzającemu.

4. Dodatkowo, od 1 stycznia 2021 roku, Usługobiorcy będącemu osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą, w terminie 14 dni od zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

5. Aby Usługobiorca mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować Usługodawcę, korzystając z danych zawartych w Regulaminie, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład informacji przekazanej pocztą elektroniczną).

6. Usługobiorca może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego w załączniku nr 2 do Regulaminu.

7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Usługobiorca wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Usługodawca, o ile ma to zastosowanie, zwraca Usługobiorcy wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Usługobiorcy o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy.

9. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Usługobiorcę użyte w pierwotnej transakcji.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane przez Usługodawcę w ramach działalności Serwisu oraz Aplikacji zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym na terytorium Polski prawem.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.

3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH („Umowa”)

Zawarta pomiędzy Usługobiorcą wskazanym w Regulaminie świadczenia usług elektronicznych w serwisie internetowym HRnest, do którego załącznik stanowi niniejsza umowa zwanym w dalszej części Umowy „ZLECENIODAWCĄ”

a

HRnest Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, nr KRS: 0000723806, NIP: 5833293000, REGON: 369734182, kapitał zakładowy: 40.000 zł, zwaną w dalszej części niniejszej umowy „ZLECENIOBIORCĄ”
o następującej treści:

§ 1. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. W związku z realizacją umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawartej za pośrednictwem serwisu www.hrnest.pl Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy, jako podmiotowi przetwarzającemu, przetwarzanie danych osobowych.

2. Zleceniodawca oświadcza, że jest administratorem danych, które powierza.

3. Zleceniodawca oświadcza, że posiada właściwe, zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej nazywanym „RODO”, podstawy przetwarzania powierzanych danych.

4. Powierzone dane zawierają informacje o osobach fizycznych tj. pracownikach Zleceniodawcy.

5. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w § 2 niniejszej Umowy.

§ 2. ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH

1. Zleceniobiorca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Umowy, dane osobowe pracowników (w tym współpracowników działających na podstawie umów cywilnoprawnych) Zleceniodawcy („Pracownicy”), w związku z mającą miejsce pomiędzy tymi stronami współpracą, w tym w zakresie nieobecności Pracowników w pracy lub ich niezdolności do świadczenia usług na rzecz Zleceniodawcy, obejmujące w szczególności:

 • a. imię i nazwisko,
 • b. zajmowane stanowisko,
 • c. numer ewidencyjny,
 • d. adres poczty elektronicznej,
 • e. datę urodzenia (opcjonalnie),
 • f. numer PESEL (opcjonalnie),
 • g. dane zawarte w dokumentach związanych ze stanem zdrowia pracownika (np. w zaświadczeniach czy zwolnieniach lekarskich),
 • h. czas pracy Pracownika,

a w przypadku skorzystania przez Zleceniodawcę z aplikacji mobilnej Zleceniobiorcy służącej do rejestracji czasu pracy Pracowników z wykorzystaniem kodów QR dodatkowo:

 • – wizerunek Pracownika – jeśli Zleceniodawca zdecyduje się na skorzystanie z funkcji aplikacji pozwalającej na wykonywanie zdjęć.

 

2. Powierzone przez Zleceniodawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Zleceniobiorcę wyłącznie w celu wykonywania przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy usług szczegółowo opisanych w zawartych między Stronami umowach, a w szczególności umowie o której mowa w § 1 ust. 1 i w sposób zgodny z niniejszą Umową oraz właściwymi, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3. SPOSÓB WYKONANIA UMOWY W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przy przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w § 2 ust. 1, Zleceniobiorca zobowiązuje się wdrożyć wszelkie środki wymagane przez RODO, a zwłaszcza wskazane w art. 32 RODO, w tym odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych. Wdrażając odpowiednie środki, Zleceniobiorca uwzględni stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

2. Zleceniobiorca oświadcza, że prowadzi stosowną dokumentację opisującą i określającą stosowany przez niego sposób przetwarzania danych osobowych.

3. Zleceniobiorca zapewnia, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do zachowania przetwarzanych danych w tajemnicy.

4. Zleceniobiorca przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Zleceniodawcy.

5. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Zleceniobiorca w miarę możliwości pomoże Zleceniodawcy, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw, określonych w III rozdziale RODO.

6. Uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, Zleceniobiorca pomoże Zleceniodawcy wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.

7. Zleceniobiorca może „podpowierzyć” przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych przez siebie w związku ze świadczeniem usługi objętej umową, o której mowa w § 1 ust. 1 Umowy innym podmiotom przetwarzającym (zwanym dalej „Podwykonawcami”), tylko za uprzednią szczegółową lub ogólną pisemną zgodą Zleceniodawcy i zgodnie z warunkami korzystania z usług Podwykonawców określonych w RODO. W przypadku ogólnej pisemnej zgody, Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych Podwykonawców, dając tym samym Zleceniodawcy możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.

8. Zleceniodawca wyraża zgodę na „podpowierzenie”, powierzonych Zleceniobiorcy do przetwarzania danych na podstawie Umowy Podwykonawcom wskazanym w załączniku nr I do Umowy.

9. W umowie z Podwykonawcą, Zleceniobiorca zobowiąże go do przestrzegania tych samych obowiązków ochrony danych, które w niniejszej Umowie zostały nałożone na Zleceniobiorcę. Obowiązki te obejmować będą w szczególności zapewnienie wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO.

10. Zleceniobiorca zobowiązuje się wybierać jedynie renomowanych Podwykonawców, będących dostawcami infrastruktury informatycznej, zapewniających wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi wynikające z RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, a także gwarantujących najwyższy poziom świadczonych usług oraz przetwarzanie danych osobowych w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

11. O dodaniu nowych Podwykonawców Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę drogą elektroniczną na podany przez Zleceniodawcę w Serwisie adres e-mail. Zmiana (w tym dodanie nowego) Podwykonawców nie stanowi zmiany niniejszej Umowy. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu co do nowego Podwykonawcy, wniesionego przez Zleceniodawcę w terminie 3 dni od otrzymaniu informacji o nowym Podwykonawcy, oraz jednoczesnym braku możliwości korzystania z Usługi bez udziału danego Podwykonawcy – niniejsza umowa ulegnie rozwiązaniu z chwilą otrzymania sprzeciwu. Brak wniesienia sprzeciwu na zasadach wskazanych w niniejszym ustępie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na dodanie nowych Podwykonawców.

12. Zleceniobiorca udostępni Zleceniodawcy wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwi Zleceniodawcy lub audytorowi upoważnionemu przez Zleceniodawcę przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem audytów obciążają Zleceniodawcę.

13. W związku z obowiązkiem określonym w ust. 12, Zleceniobiorca niezwłocznie poinformuje Zleceniodawcę, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów prawa Unii Europejskiej lub polskich przepisów prawa powszechnie obowiązującego, dotyczących ochrony danych.

§ 4. CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY POWIERZENIA

1. Okres obowiązywania niniejszej Umowy jest tożsamy z okresem dostępu Zleceniodawcy do Aplikacji HRnest za pośrednictwem serwisu www.hrnest.pl tj. z okresem obowiązywania umowy o świadczenie usługi, o której mowa § 1 ust. 1 Umowy z zastrzeżeniem § 3 ust. 12 Umowy. Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej za pośrednictwem serwisu www.hrnest.pl, niniejsza Umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu.

2. Przetwarzanie danych osobowych powierzonych na podstawie Umowy następuje w czasie obowiązywania Umowy.

3. Z chwilą rozwiązania Umowy, Zleceniobiorca usunie lub zwróci Zleceniodawcy (zależnie od decyzji Zleceniodawcy) wszelkie dane osobowe oraz usunie wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub polskie przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakazują przechowywanie danych osobowych.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy dokumentowej pod rygorem nieważności.

2. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zleceniodawcy umyślnie. W pozostałych przypadkach odpowiedzialność Zleceniobiorcy względem Zleceniodawcy ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia otrzymanego przez Zleceniobiorcę za świadczenie usługi, o której mowa w § 1 ust. 1 Umowy, za okres rozliczeniowy w którym powstało zdarzenie będące przedmiotem roszczeń.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Spory wynikłe z tytułu Umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zleceniobiorcy.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załącznik nr I do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Podwykonawcy, którym mogą zostać powierzone przez Zleceniobiorcę dane do dalszego przetwarzania:

 • – Microsoft Ireland Operations Limited z siedzibą w South County Industrial Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia w celu realizacji usług serwerowych oraz usług obsługi korespondencji elektronicznej
 • – Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 781-17-65-125, REGON: 300061423, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 535618 w celu realizacji usługi email API i SMTP dla potrzeb wysyłki wiadomości transakcyjnych.

Załącznik nr 2 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu HRnest

– Data zawarcia umowy

– Imię i nazwisko Usługobiorcy

– Adres siedziby Usługobiorcy

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.