INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgłoszenia, zapytania różnymi kanałami kontaktu

Szanując prawa i wolność osób, których dane przetwarzamy oraz spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy:

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest HRnest sp. z o.o. (dalej: Administrator lub My) z siedzibą w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98, NIP 5833293000. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem email: iod@hrnest.pl

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc, w zależności od tego co nastąpi później, do momentu, w którym:
W JAKIM CELU I JAK DŁUGO ADMINISTRATOR PRZETWARZA DANE OSOBOWE.
Czyje dane W jakim celu Podstawa prawna Czas przetwarzania
Reprezentant, Strony umowy Przygotowanie i wykonanie umowy, której jest Pani/Pan Stroną. Art. 6 ust. 1. Lit b RODO Czas obowiązywania umowy
 • Przedstawiciel Strony umowy,
 • Pełnomocnik Strony umowy
Kontakt w sprawach związanych z umową zawartą z podmiotem, którego jest Pani/Pan przedstawicielem lub,w którego imieniu Pani/Pan występuje w oparciu o wydane pełnomocnictwo Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Czas obowiązywania umowy
 • Reprezentant,
 • Przedstawiciel Strony umowy,
 • Pełnomocnik Strony umowy
Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do terminu przedawnienia roszczeń, określonego w polskich przepisach prawa.
 • Reprezentant,
 • Przedstawiciel Strony umowy,
 • Klient
Marketing bezpośredni produktów własnych Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do terminu obowiązywania umowy lub wniesienia sprzeciwu przez osobę.
Wszystkie osoby, które zdecydowały się na kontakt telefoniczny z HRnest sp. z o.o., w ramach rozmów przychodzących i wychodzących. Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami: dokumentacja z ustaleń drogą komunikacji telefonicznej. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO 3 miesiące od utrwalenia nagrania. Okres przechowywania może być wydłużony, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia roszczeń związanych z przedmiotem rozmowy.
Osoby przystępujące do postępowania reklamacyjnego, w tym osoby zgłaszające żądania w obszarze przetwarzania ich danych osobowych. Obsługa reklamacji i żądań Art. 6 ust. 1 lit. f RODO 3 lata od udzielenia ostatniej skutecznej odpowiedzi lub do czasu wygaśnięcia gwarancji, jeżeli na skutek rozpatrzonej reklamacji jej czas zostanie wydłużony.
 • Wykonawcy,
 • Podwykonawcy,
 • Inne podmioty przystępujące do procesu ofertowania
Prowadzenie negocjacji biznesowych lub rozpatrywanie ofert. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do czasu podjęcia decyzji w zakresie wyboru wykonawcy lub podwykonawcy lub przesłanej oferty albo do momentu wniesienia sprzeciwu przez osobę.
Osoby, które nabyła usługę i zażądały wydania oświadczenia gwarancyjnego Przekazanie oświadczenia gwarancyjnego i archiwizacja dowodów na wykonanie tej czynności w celu ochrony przed roszczeniami. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z Art. 577 Ustawy Kodeks Cywilny 6 lat od przekazania oświadczenia gwarancyjnego.
Klienci, potencjalni klienci Prowadzenie korespondencji elektronicznej, w sprawach wiążących nadawcę i odbiorcę wiadomości Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do momentu zrealizowania celu w jakim zostały zebrane lub do czasu wniesienia zasadnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
KTO MOŻE UZYSKAĆ DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH I CZY PRZEKAZUJEMY JE DO PAŃSTW TRZECICH.
Na każdym etapie przetwarzania danych osobowych dbamy o ich bezpieczeństwo, dlatego dostęp do danych osobowych, mogą uzyskać wyłącznie: 1) upoważnieni przez nas pracownicy i współpracownicy, 2) kancelaria radcy prawnego, w związku z procesem ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, 3) biegli rewidenci, w związku z pełnieniem swoich obowiązków w obszarze audytu, 4) podmioty uprawnione do uzyskania informacji o danych osobowych na podstawie obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa, 5) podmioty wspierające działanie oprogramowania IT, z którego korzystamy, 6) 0soby, które znajdują się w polach: DO, DW lub UDW prowadzonej korespondencji elektronicznej (jeżeli dotyczy). Danych osobowych nie przekazujemy do Państw Trzecich (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) ani do organizacji międzynarodowych.

Z JAKICH PRAW MOŻE SKORZYSTAĆ OSOBA, KTÓREJ DANE OSOBOWE PRZETWARZA ADMINISTRATOR.
Kontaktując się z nami pod adresem email: iod@hrnest.pl zarówno Klient jak też osoba upoważniona przez Klienta może zażądać wykonania swoich praw: a) odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, b) dostępu do danych w określonym przez przepisy RODO zakresie (art. 15 RODO), c) sprostowania danych (art. 16 RODO), d) żądania usunięcia danych w przypadku spełnienia jednej z przesłanek wskazywanych przez przepisy RODO (art. 17 RODO), e) ograniczenia przetwarzania danych w określonych przez przepisy RODO przypadkach (art. 18 RODO), f) przeniesienia danych (art. 20 RODO), g) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO). Ponadto każdej osobie, której dane są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją (art. 21 RODO).

CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak danych uniemożliwi Administratorowi wykonanie umowy.

CZY PRZY PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PODEJMUJEMY DECYZJĘ W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY.
Nie korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji w oparciu o analizę danych osobowych.

JAK SIĘ KONTAKTOWAĆ Z ADMINISTATOREM.
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych można się kontaktować z Administratorem:
 • osobiście lub korespondencyjnie pod adresem: HRnest sp. z o.o. al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
 • Drogą korespondencji elektronicznej: iod@hrnest.pl