Close

AKADEMIA

Lekcja z

Lista wniosków – Twój wirtualny segregator

Kolejną funkcją w sekcji Urlopy w HRnest jest Lista wniosków

Pozwala ona na szybkie podejrzenie wszystkich wniosków urlopowych wystawionych przez pracowników, wraz z datami, statusem akceptacji czy typem wniosku. 

Co sprawdzisz za pomocą Listy wniosków w HRnest?

Lista ta zawiera wszystkie wnioski urlopowe. Możesz je dowolnie filtrować tak, aby znaleźć niezbędne dla Ciebie informacje. 

To dodatkowe wsparcie dla osób, które zajmują się obiegiem wniosków urlopowych w firmie. Możesz w dowolnej chwili zastosować filtry, aby uzyskać dane, na których Ci zależy – na przykład sprawdzić, które wnioski o urlop wymagają jeszcze rozpatrzenia. 

Za pomocą listy wniosków możesz także łatwo dowiedzieć się: 

  • ile wniosków urlopowych zostało wystawionych w danym okresie,
  • z jakich typów wniosków korzystają Twoi pracownicy najczęściej,
  • ilość nieobecności zgłoszonych przez pracowników działających na umowie B2B.

W HRnest pracownicy działający na umowach B2B otrzymują własną nazwę w systemie: Współpracownicy. Dodatkowo, dla takiego pracownika sekcja Delegacje przyjmuje nazwę Wyjazdy.

Lista wniosków gromadzi wszystkie wnioski urlopowe pracowników w jednym miejscu.

Wykresy wykorzystania limitu urlopowego

Wybierając widok wykresu, możesz również szybko podejrzeć ilość dni urlopu wykorzystanych przez konkretnego pracownika z podziałem na miesiące. 

Z poziomu listy wniosków możesz także szybko wyeksportować wszystkie wnioski wystawione w HRnest do pliku PDF, do Excela, lub błyskawicznie przenieść informacje o urlopach do programów kadrowo-płacowych (więcej o tym w dalszej części Akademii).

Wszystkie te funkcje mają ułatwić Ci ewidencję urlopów w firmie oraz kontrolę obiegu dokumentów związanych z urlopami. Zamiast prowadzić papierowe, opasłe archiwa dokumentów papierowych, masz dostęp do pełnej ewidencji z każdego urządzenia!

Mogliśmy przestać się przejmować tym, że mamy te informacje w różnych miejscach, bo nagle wszystko jest łatwo dostępne pod jednym kliknięciem. Uproszczenie i ogromna oszczędność czasu, no i wewnętrzny spokój, że wszystko jest zaopiekowane.

Kaja Rybicka-GutCo-founder & Chief Brand Officer, YourKaya
Akademia Kaja Rybicka-Gut Your Kaya

Pokazaliśmy Ci już jak proste jest dodawanie wniosków w naszym systemie. Co jednak w sytuacji, w której chcesz dodać do HRnest wnioski wystawione przed uruchomieniem naszej aplikacji? Czy trzeba to zrobić pojedynczo? 

Nie martw się – nie jest to długa i żmudna praca jak sobie wyobrażasz! Przejdź do następnej lekcji i poznaj pierwszą zbiorczą akcję dostępną w naszym systemie – dodawanie wielu wniosków urlopowych naraz. 

Raporty omówienie

W myśl przepisów Kodeksu Pracy każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwalnego, co ważne – płatnego urlopu wypoczynkowego (art. 152. § 1.).  

 

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, który ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy (Art. 163. § 1.).  

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
Jeżeli okaże się, że z jakichkolwiek względów pracownik nie wykorzystał urlopu przysługującego mu w danym roku, niewykorzystane dni urlopowe stają się tzw. urlopem zaległym.
Oznacza to, że pracodawca musi udzielić zaległego urlopu w kolejnym roku przed końcem września. Jeśli pracownik nie wykorzystał urlopu w roku, w którym nabył do niego prawo, nie może ubiegać się o wypłatę środków z tytułu niewykorzystanej części urlopu (ekwiwalentu).

Raporty omówienie

Sytuacje niewyrażenia zgody na urlop lub jego odwołania zdarzają się rzadko, jednak należy pamiętać, że są możliwe i zgodne z prawem.

 

W uzasadnionych przypadkach pracodawca może udzielić odmownej decyzji dotyczącej wniosku urlopowego. Chodzi tutaj głównie o sytuacje, kiedy zagrożone jest dobro firmy.

 

Jednak, jeśli nie ma tego typu przesłanek, pracodawca powinien przychylić się do terminu wybranego przez pracownika i udzielić zgody na jego wypoczynek.

W HRnest odmowy udzielenia dni wolnych może dokonać zarówno administrator systemu (Dział kadr) lub Kierownik danego działu, jeżeli zostały przyznane mu takie uprawnienia.

 

Po odrzuceniu wniosku, może on również trafić do Działu kadr celem wydania ostatecznej decyzji w sprawie wniosku. Wszystkie poszczególne funkcje sprawdzisz w sekcji Konfiguracja po zalogowaniu się do HRnest.

Zbiorcze dodawanie i ewidencja wniosków urlopowych

Unikalny login nadawany jest automatycznie przez HRnest każdej osobie, którą dodasz do swojej organizacji. 

Wszystkie loginy znajdziesz, wybierając zakładkę Organizacja z bocznego menu.

Lista wniosków – Twój wirtualny segregator

Eksport wniosku urlopowego oznacza “wyciągnięcie” go z systemu, aby można było go wydrukować lub zarchiwizować poza systemem HRnest. 

W naszej aplikacji możesz wyeksportować wnioski urlopowe na 4 sposoby:

 

Umowa B2B vs. Umowa o pracę

Umowa o pracę to jedna z podstawowych form nawiązywania stosunku pracy. Warunki zatrudnienia na UoP reguluje Kodeks pracy.
Umowa B2B oznacza współpracę między dwoma firmami. Umowa B2B to umowa cywilnoprawna zawierana między dwoma podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą (także jednoosobowymi)

W HRnest pracownicy działający na umowach B2B otrzymują własną nazwę w systemie: Współpracownicy

 

Dodatkowo, dla takiego pracownika sekcja Delegacje przyjmuje nazwę Wyjazdy.  

Plan urlopowy

Plan urlopów służy zaplanowaniu dni wolnych poszczególnych pracowników, którzy z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawiają pracodawcy terminy wykorzystania urlopu. 

WAŻNE: funkcjonowanie planu urlopów nie zwalania pracownika z obowiązku uzyskania zgody od pracodawcy na rozpoczęcie urlopu. Urlop jest zawsze udzielany przez pracodawcę. Pracownik nie może samodzielnie zadecydować o udzieleniu sobie urlopu nawet jeżeli termin urlopu wynikałby z planu urlopów. 

Sporządzenie planu urlopów nie przesądza o tym, czy faktycznie pracownicy skorzystają z urlopów w zadeklarowanym terminie i wymiarze. Może bowiem dojść do sytuacji, kiedy pracownik nie będzie mógł rozpocząć urlopu w ustalonym terminie lub urlop taki ulegnie przerwaniu np. z powodu choroby pracownika lub nałożenia na niego kwarantanny.

Czym jest wniosek urlopowy?

Wniosek urlopowy to dokument składany pracodawcy przez pracownika. Wyraża on w nim chęć skorzystania z urlopu. Wniosek powinien być złożony elektronicznie lub na piśmie i zawierać odpowiednie elementy.

Właściwie napisany wniosek urlopowy musi zawierać imię, nazwisko, nazwę stanowiska, na którym jest zatrudniony pracownik, a także dane firmy i dokładną datę i miejsce złożenia wniosku.

Przepisy nie definiują, z jak dużym wyprzedzeniem należy złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy, aby pracodawca rozpatrzył go pozytywnie. Nie termin złożenia wniosku jest bowiem istotny, ale konieczność zapewnienia prawidłowego toku pracy w czasie nieobecności pracowników.