Close

AKADEMIA

Lekcja z

Raporty omówienie

Poznaj gotowe raporty w HRnest

Raporty w sekcji urlopy w HRnest to dość rozbudowana sekcja. Na rzecz Akademii, która ma zapoznać Cię z naszym narzędziem oraz pokazać jego możliwości, przygotowaliśmy dla Ciebie skrót najważniejszych cech każdego raportu. Dzięki temu szybko uda Ci się zrozumieć, czego możesz dowiedzieć się z każdego z nich. 

Nie ma co przedłużać – od razu przechodzimy do rzeczy! 

Do czego służą poszczególne raporty urlopowe w HRnest?

Przez raporty będziemy przechodzić w kolejności, w jakiej znajdują się one wewnątrz systemu.  

Pod raportami znajdziesz również specjalne filtry, dzięki którym dopasowujesz widok raportu do Twoich aktualnych potrzeb. 

Pamiętaj również, że każdy raport możesz jednym kliknięciem eksportować do pliku Excel. Odpowiedni przycisk znajdziesz u góry po prawej stronie. 

Jeżeli, na przykład, potrzebujesz szybko sprawdzić, jak wygląda sytuacja z urlopami w konkretnym dziale lub u konkretnego pracownika, po prostu wybierasz odpowiednie parametry i klikasz zielony przycisk z napisem Pokaż

Akademia raporty filtrowanie

Filtry pozwalają na szybsze lokalizowanie potrzebnych Ci informacji.

Wykorzystanie miesięczne urlopu

Dzięki temu raportowi możesz sprawdzić, jak wyglądało wykorzystanie dostępnych dni urlopowych przez pracowników z podziałem na miesiące. Dodatkowo, w raporcie masz podgląd do bieżących i zaległych limitów urlopowych przysługujących pracownikowi. 

Akademia raport wykorzystanie miesięczne urlopu
W tym raporcie widać, jak pracownicy korzystali ze swojego limitu urlopowego w ciągu roku. 

Ostatnie dwie kolumny informują Cię o liczbie dni urlopowych wykorzystanych lub zaplanowanych w danym roku oraz o pozostałych dniach do wykorzystania na ostatni dzień tego roku kalendarzowego. Pomoże Ci to przypilnować zgodności z prawem, w kwestii wykorzystania przez pracowników urlopu. 

Rozbicie limitu urlopowego

Kolejny raport, nazwany Rozbicie limitu urlopowego, pozwala sprawdzić, na ile wniosków urlopowych pracownik rozbił dotychczas swój limit urlopowy. Tutaj także masz podgląd do wykorzystanych oraz dostępnych dni urlopowych w danym roku kalendarzowym. 

Akademia raport rozbicie limitu urlopowego
W tym raporcie widać, ile wniosków złożył pracownik w ciągu określonego czasu. 

Podsumowanie wystawionych wniosków

Podsumowanie wystawionych wniosków to nieco inny raport od pozostałych. Za jego pomocą możesz podejrzeć, ile z nadanego limitu urlopowego pracownicy wykorzystali. Służy on przede wszystkim do upewnienia się czy pracownik wykorzystał zaległy limit urlopowy.

Akademia raport podsumowanie wystawionych wniosków
W tym raporcie znajduje się zbiorcza liczba wystawionych wniosków urlopowych przez wszystkich pracowników. 

Przy każdym wierszu w raporcie masz również specjalny przycisk z lupką. Kliknięcie w niego sprawi, że od razu przeniesiesz się do szczegółowego zestawienia.  

Zmiany statusów wniosków

Zmiany statusów wniosków to miejsce, gdzie najszybciej sprawdzisz, jak wyglądała historia akceptacji konkretnych wniosków urlopowych. Przyda Ci się to, np. w sytuacji, w której pracownik zgłasza niezaakceptowany wniosek o urlop. 

Akademia raport zmiany statusów wniosków
Ten raport przedstawia jak wygląda proces akceptacji konkretnego wniosku urlopowego. 

Za pomocą tego raportu szybko sprawdzisz powód odrzucenia wniosku i od razu przekażesz pracownikowi informację zwrotną. 

Wnioski wg czasu trwania

W ostatnim raporcie, nazwanym Wnioski wg czasu trwania, możesz szybko sprawdzić, ile wniosków urlopowych na daną ilość dni złożył pracownik w danym roku kalendarzowym. 

Akademia raport wnioski wg czasu trwania
Ten raport przedstawia, czy pracownik pracujący na UoP wykorzystał obowiązkowe 14 dni urlopu. 

Dzięki temu masz pewność, że zapewniasz pracownikom odpowiednią, zgodną z prawem pracy, liczbę dni wolnych. 

Przede wszystkim, ten raport ułatwi Ci sprawdzenie czy pracownicy będący na umowie o pracę w danym roku kalendarzowym wykorzystali obowiązkowe 14 dni urlopu.  

Właśnie udało Ci się zaznajomić z kolejną, kluczową funkcją HRnest! 

Sprawdźmy teraz, ile informacji udało Ci się zapamiętać. Angela potrzebuje kilku informacji o urlopach Jimach.   

Wykorzystamy raporty urlopowe dostępne w HRnest, aby uzupełnić programy kadrowo-płacowe odpowiednimi danymi. 

Kliknij dalej, żeby dowiedzieć się, jak możesz jej pomóc! 

Raporty omówienie

W myśl przepisów Kodeksu Pracy każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwalnego, co ważne – płatnego urlopu wypoczynkowego (art. 152. § 1.).  

 

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, który ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy (Art. 163. § 1.).  

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
Jeżeli okaże się, że z jakichkolwiek względów pracownik nie wykorzystał urlopu przysługującego mu w danym roku, niewykorzystane dni urlopowe stają się tzw. urlopem zaległym.
Oznacza to, że pracodawca musi udzielić zaległego urlopu w kolejnym roku przed końcem września. Jeśli pracownik nie wykorzystał urlopu w roku, w którym nabył do niego prawo, nie może ubiegać się o wypłatę środków z tytułu niewykorzystanej części urlopu (ekwiwalentu).

Raporty omówienie

Sytuacje niewyrażenia zgody na urlop lub jego odwołania zdarzają się rzadko, jednak należy pamiętać, że są możliwe i zgodne z prawem.

 

W uzasadnionych przypadkach pracodawca może udzielić odmownej decyzji dotyczącej wniosku urlopowego. Chodzi tutaj głównie o sytuacje, kiedy zagrożone jest dobro firmy.

 

Jednak, jeśli nie ma tego typu przesłanek, pracodawca powinien przychylić się do terminu wybranego przez pracownika i udzielić zgody na jego wypoczynek.

W HRnest odmowy udzielenia dni wolnych może dokonać zarówno administrator systemu (Dział kadr) lub Kierownik danego działu, jeżeli zostały przyznane mu takie uprawnienia.

 

Po odrzuceniu wniosku, może on również trafić do Działu kadr celem wydania ostatecznej decyzji w sprawie wniosku. Wszystkie poszczególne funkcje sprawdzisz w sekcji Konfiguracja po zalogowaniu się do HRnest.

Zbiorcze dodawanie i ewidencja wniosków urlopowych

Unikalny login nadawany jest automatycznie przez HRnest każdej osobie, którą dodasz do swojej organizacji. 

Wszystkie loginy znajdziesz, wybierając zakładkę Organizacja z bocznego menu.

Lista wniosków – Twój wirtualny segregator

Eksport wniosku urlopowego oznacza “wyciągnięcie” go z systemu, aby można było go wydrukować lub zarchiwizować poza systemem HRnest. 

W naszej aplikacji możesz wyeksportować wnioski urlopowe na 4 sposoby:

 

Umowa B2B vs. Umowa o pracę

Umowa o pracę to jedna z podstawowych form nawiązywania stosunku pracy. Warunki zatrudnienia na UoP reguluje Kodeks pracy.
Umowa B2B oznacza współpracę między dwoma firmami. Umowa B2B to umowa cywilnoprawna zawierana między dwoma podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą (także jednoosobowymi)

W HRnest pracownicy działający na umowach B2B otrzymują własną nazwę w systemie: Współpracownicy

 

Dodatkowo, dla takiego pracownika sekcja Delegacje przyjmuje nazwę Wyjazdy.  

Plan urlopowy

Plan urlopów służy zaplanowaniu dni wolnych poszczególnych pracowników, którzy z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawiają pracodawcy terminy wykorzystania urlopu. 

WAŻNE: funkcjonowanie planu urlopów nie zwalania pracownika z obowiązku uzyskania zgody od pracodawcy na rozpoczęcie urlopu. Urlop jest zawsze udzielany przez pracodawcę. Pracownik nie może samodzielnie zadecydować o udzieleniu sobie urlopu nawet jeżeli termin urlopu wynikałby z planu urlopów. 

Sporządzenie planu urlopów nie przesądza o tym, czy faktycznie pracownicy skorzystają z urlopów w zadeklarowanym terminie i wymiarze. Może bowiem dojść do sytuacji, kiedy pracownik nie będzie mógł rozpocząć urlopu w ustalonym terminie lub urlop taki ulegnie przerwaniu np. z powodu choroby pracownika lub nałożenia na niego kwarantanny.

Czym jest wniosek urlopowy?

Wniosek urlopowy to dokument składany pracodawcy przez pracownika. Wyraża on w nim chęć skorzystania z urlopu. Wniosek powinien być złożony elektronicznie lub na piśmie i zawierać odpowiednie elementy.

Właściwie napisany wniosek urlopowy musi zawierać imię, nazwisko, nazwę stanowiska, na którym jest zatrudniony pracownik, a także dane firmy i dokładną datę i miejsce złożenia wniosku.

Przepisy nie definiują, z jak dużym wyprzedzeniem należy złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy, aby pracodawca rozpatrzył go pozytywnie. Nie termin złożenia wniosku jest bowiem istotny, ale konieczność zapewnienia prawidłowego toku pracy w czasie nieobecności pracowników.