Close

AKADEMIA

Lekcja z

Zbiorcze dodawanie wniosków urlopowych do systemu

Dodajmy wnioski w systemie HRnest

W pierwszej kolejności wejdź w zakładkę Lista wniosków, wybierając ją z bocznego menu w sekcji Urlopy

Następnie kliknij przycisk +Dodaj wiele wniosków urlopowych. 

Akademia dodaj wiele wniosków urlopowych

Zostaniesz przeniesiony do widoku zbiorczego dodawania wniosków. Pobierz arkusz Excel, służący do zbiorczego dodawania wniosków klikając odpowiedni przycisk i otwórz go na swoim komputerze. 

Akademia pobierz arkusz Excel

Uzupełnij plik według legendy

Po pobraniu pliku, otwórz go za pomocą programu do arkuszy kalkulacyjnych. 

W arkuszu znajduje się 6 kolumn, które należy udostępnić danymi. 

Akademia szablon z danymi

Wypełnij szablon potrzebnymi danymi, zgodnie z legendą po prawej stronie. 

W pierwszej wpisz login pracownika, nadany przez system HRnest. Loginy pracowników możesz sprawdzić w zakładce Organizacja, także dostępnej z poziomu bocznego menu. 

Akademia loginy pracowników z organizacji

W kolejnej kolumnie określ typ wniosku urlopowego, który chcesz przypisać do pracownika. Aby ułatwić Ci to zadanie, do nazw wniosków urlopowych przypisaliśmy konkretne numery, które należy wpisać w kolumnie. Wszystkie znajdziesz w legendzie po prawej stronie. 

W następnych dwóch kolumnach wpisz daty, w trakcie których pracownik przebywał na urlopie. Pamiętaj, aby wpisać je w takim formacie: 

RRRR-MM-DD

Ostatnie dwie kolumny, który należy uzupełnić to liczba dni i łączna liczba godzin. Są one ważne zwłaszcza w sytuacji, kiedy wniosek urlopowy składany jest na niepełny dzień. Odpowiednie ich wypełnienie umożliwi HRnest prawidłowy odczyt danych i ewidencję urlopu w historii wniosków. 

Gotowy plik załaduj do systemu

Po wypełnieniu wszystkich pól, zapisz arkusz Excela na komputerze i wróć do swojego konta w HRnest. Następnie prześlij arkusz do systemu i kliknij przycisk Załaduj

Akademia załadowanie pliku zbiorczego

Po załadowaniu szablonu, HRnest automatycznie przypisze poszczególne wnioski do pracowników. System odczyta dane z pliku Excela i przeniesie je na poszczególne wnioski urlopowe. 

Gotowe!

Wnioski są już dodane do systemu. Jeżeli w formularzu wystąpiły błędy, HRnest da Ci znać o tym fakcie i poinformuje o miejscu wystąpienia pomyłki. 

Zbiorcze dodawanie wniosków urlopowych jest także bardzo dokładnie opisane w sekcji Pomoc. W razie pytań zapraszamy także do kontaktu z supportem  pod adresem: kontakt@hrnest.pl. 

No dobrze, teraz, kiedy już wiesz, jak dodać wiele wniosków urlopowych naraz, czas wykorzystać wiedzę w praktyce! Przejdź dalej i sprawdź, czy razem z Angelą uda Wam się dodać wnioski urlopowe dla całej firmy. 

Raporty omówienie

W myśl przepisów Kodeksu Pracy każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwalnego, co ważne – płatnego urlopu wypoczynkowego (art. 152. § 1.).  

 

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, który ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy (Art. 163. § 1.).  

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
Jeżeli okaże się, że z jakichkolwiek względów pracownik nie wykorzystał urlopu przysługującego mu w danym roku, niewykorzystane dni urlopowe stają się tzw. urlopem zaległym.
Oznacza to, że pracodawca musi udzielić zaległego urlopu w kolejnym roku przed końcem września. Jeśli pracownik nie wykorzystał urlopu w roku, w którym nabył do niego prawo, nie może ubiegać się o wypłatę środków z tytułu niewykorzystanej części urlopu (ekwiwalentu).

Raporty omówienie

Sytuacje niewyrażenia zgody na urlop lub jego odwołania zdarzają się rzadko, jednak należy pamiętać, że są możliwe i zgodne z prawem.

 

W uzasadnionych przypadkach pracodawca może udzielić odmownej decyzji dotyczącej wniosku urlopowego. Chodzi tutaj głównie o sytuacje, kiedy zagrożone jest dobro firmy.

 

Jednak, jeśli nie ma tego typu przesłanek, pracodawca powinien przychylić się do terminu wybranego przez pracownika i udzielić zgody na jego wypoczynek.

W HRnest odmowy udzielenia dni wolnych może dokonać zarówno administrator systemu (Dział kadr) lub Kierownik danego działu, jeżeli zostały przyznane mu takie uprawnienia.

 

Po odrzuceniu wniosku, może on również trafić do Działu kadr celem wydania ostatecznej decyzji w sprawie wniosku. Wszystkie poszczególne funkcje sprawdzisz w sekcji Konfiguracja po zalogowaniu się do HRnest.

Zbiorcze dodawanie i ewidencja wniosków urlopowych

Unikalny login nadawany jest automatycznie przez HRnest każdej osobie, którą dodasz do swojej organizacji. 

Wszystkie loginy znajdziesz, wybierając zakładkę Organizacja z bocznego menu.

Lista wniosków – Twój wirtualny segregator

Eksport wniosku urlopowego oznacza “wyciągnięcie” go z systemu, aby można było go wydrukować lub zarchiwizować poza systemem HRnest. 

W naszej aplikacji możesz wyeksportować wnioski urlopowe na 4 sposoby:

 

Umowa B2B vs. Umowa o pracę

Umowa o pracę to jedna z podstawowych form nawiązywania stosunku pracy. Warunki zatrudnienia na UoP reguluje Kodeks pracy.
Umowa B2B oznacza współpracę między dwoma firmami. Umowa B2B to umowa cywilnoprawna zawierana między dwoma podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą (także jednoosobowymi)

W HRnest pracownicy działający na umowach B2B otrzymują własną nazwę w systemie: Współpracownicy

 

Dodatkowo, dla takiego pracownika sekcja Delegacje przyjmuje nazwę Wyjazdy.  

Plan urlopowy

Plan urlopów służy zaplanowaniu dni wolnych poszczególnych pracowników, którzy z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawiają pracodawcy terminy wykorzystania urlopu. 

WAŻNE: funkcjonowanie planu urlopów nie zwalania pracownika z obowiązku uzyskania zgody od pracodawcy na rozpoczęcie urlopu. Urlop jest zawsze udzielany przez pracodawcę. Pracownik nie może samodzielnie zadecydować o udzieleniu sobie urlopu nawet jeżeli termin urlopu wynikałby z planu urlopów. 

Sporządzenie planu urlopów nie przesądza o tym, czy faktycznie pracownicy skorzystają z urlopów w zadeklarowanym terminie i wymiarze. Może bowiem dojść do sytuacji, kiedy pracownik nie będzie mógł rozpocząć urlopu w ustalonym terminie lub urlop taki ulegnie przerwaniu np. z powodu choroby pracownika lub nałożenia na niego kwarantanny.

Czym jest wniosek urlopowy?

Wniosek urlopowy to dokument składany pracodawcy przez pracownika. Wyraża on w nim chęć skorzystania z urlopu. Wniosek powinien być złożony elektronicznie lub na piśmie i zawierać odpowiednie elementy.

Właściwie napisany wniosek urlopowy musi zawierać imię, nazwisko, nazwę stanowiska, na którym jest zatrudniony pracownik, a także dane firmy i dokładną datę i miejsce złożenia wniosku.

Przepisy nie definiują, z jak dużym wyprzedzeniem należy złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy, aby pracodawca rozpatrzył go pozytywnie. Nie termin złożenia wniosku jest bowiem istotny, ale konieczność zapewnienia prawidłowego toku pracy w czasie nieobecności pracowników.