Close

AKADEMIA

Lekcja z

Masz kalendarz i wszystko pamiętasz

Za Tobą pierwszy wystawiony wniosek urlopowy w HRnest – gratulacje!

Jim jest Ci bardzo wdzięczny za pomoc. 

Wiemy już, że dwóch pracowników nie będzie jednego dnia. Jako szef tego oddziału musisz dbać o płynność pracy w firmie.  

Podejrzyjmy więc kalendarz nieobecności, dzięki któremu będziesz mógł bez problemu zobaczyć, czy dni wolne kluczowych pracowników się na siebie nie nakładają.  

Akademia kalendarz nieobecności
Tak wygląda uzupełniony kalendarz nieobecności.

Do tego (między innymi) służy sekcja Kalendarz

W kalendarzu możesz szybko podejrzeć wszystkie wystawione przez siebie czy innych pracowników wnioski o urlop wraz ze statusem ich akceptacji. 

Co ważne, konto administratora (zwane w systemie Dział kadr) ma podgląd do wszystkich wniosków urlopowych wystawionych przez pracowników. 

Kalendarz umożliwia także szybkie wystawienie wniosku urlopowego na dany dzień. Wystarczy kliknąć w ikonkę plusa, znajdującą się na środku danego dnia, aby dodać wniosek o urlop rozpoczynający się od tej daty. 

Możesz również filtrować widok wniosków według daty, rodzaju wniosku, poszczególnych działów, a nawet według pojedynczych pracowników. Ułatwi Ci to ogarnięcie nawet dużej ilości wniosków urlopowych i rozliczanie urlopów bez pomyłek. 

Jeżeli chcesz, możesz w tym miejscu także eksportować kalendarz urlopowy do pliku Excel lub iCal

iCalendar pozwala użytkownikom na wymianę danych kalendarzowych, czyli informacji o terminach (np. datach spotkań – w celu ustalenia pasującego czasu i miejsca) i zadaniach do wykonania – np. przesyłając je za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Twój Kalendarz urlopowy

Funkcja iCal pozwala połączyć Twój kalendarz urlopowy w HRnest, np. z kalendarzem w Outlooku, Kalendarzem Google lub innymi kalendarzami obsługującymi ten format pliku. W ten sposób nie musisz pamiętać o oznaczaniu swojej nieobecności w prywatnym bądź firmowym kalendarzu.  

Zaznaczone dni zostaną do niego przeniesione, tak abyś nie zaplanował sobie żadnych obowiązków w tym czasie i mógł w pełni zrelaksować się podczas urlopu. 

Jeszcze jedną bardzo ważną funkcją kalendarza jest dodawanie, podglądanie i eksportowanie planów urlopowych. Każda z nich opisana jest w następnych lekcjach! 

Raporty omówienie

W myśl przepisów Kodeksu Pracy każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwalnego, co ważne – płatnego urlopu wypoczynkowego (art. 152. § 1.).  

 

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, który ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy (Art. 163. § 1.).  

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
Jeżeli okaże się, że z jakichkolwiek względów pracownik nie wykorzystał urlopu przysługującego mu w danym roku, niewykorzystane dni urlopowe stają się tzw. urlopem zaległym.
Oznacza to, że pracodawca musi udzielić zaległego urlopu w kolejnym roku przed końcem września. Jeśli pracownik nie wykorzystał urlopu w roku, w którym nabył do niego prawo, nie może ubiegać się o wypłatę środków z tytułu niewykorzystanej części urlopu (ekwiwalentu).

Raporty omówienie

Sytuacje niewyrażenia zgody na urlop lub jego odwołania zdarzają się rzadko, jednak należy pamiętać, że są możliwe i zgodne z prawem.

 

W uzasadnionych przypadkach pracodawca może udzielić odmownej decyzji dotyczącej wniosku urlopowego. Chodzi tutaj głównie o sytuacje, kiedy zagrożone jest dobro firmy.

 

Jednak, jeśli nie ma tego typu przesłanek, pracodawca powinien przychylić się do terminu wybranego przez pracownika i udzielić zgody na jego wypoczynek.

W HRnest odmowy udzielenia dni wolnych może dokonać zarówno administrator systemu (Dział kadr) lub Kierownik danego działu, jeżeli zostały przyznane mu takie uprawnienia.

 

Po odrzuceniu wniosku, może on również trafić do Działu kadr celem wydania ostatecznej decyzji w sprawie wniosku. Wszystkie poszczególne funkcje sprawdzisz w sekcji Konfiguracja po zalogowaniu się do HRnest.

Zbiorcze dodawanie i ewidencja wniosków urlopowych

Unikalny login nadawany jest automatycznie przez HRnest każdej osobie, którą dodasz do swojej organizacji. 

Wszystkie loginy znajdziesz, wybierając zakładkę Organizacja z bocznego menu.

Lista wniosków – Twój wirtualny segregator

Eksport wniosku urlopowego oznacza “wyciągnięcie” go z systemu, aby można było go wydrukować lub zarchiwizować poza systemem HRnest. 

W naszej aplikacji możesz wyeksportować wnioski urlopowe na 4 sposoby:

 

Umowa B2B vs. Umowa o pracę

Umowa o pracę to jedna z podstawowych form nawiązywania stosunku pracy. Warunki zatrudnienia na UoP reguluje Kodeks pracy.
Umowa B2B oznacza współpracę między dwoma firmami. Umowa B2B to umowa cywilnoprawna zawierana między dwoma podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą (także jednoosobowymi)

W HRnest pracownicy działający na umowach B2B otrzymują własną nazwę w systemie: Współpracownicy

 

Dodatkowo, dla takiego pracownika sekcja Delegacje przyjmuje nazwę Wyjazdy.  

Plan urlopowy

Plan urlopów służy zaplanowaniu dni wolnych poszczególnych pracowników, którzy z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawiają pracodawcy terminy wykorzystania urlopu. 

WAŻNE: funkcjonowanie planu urlopów nie zwalania pracownika z obowiązku uzyskania zgody od pracodawcy na rozpoczęcie urlopu. Urlop jest zawsze udzielany przez pracodawcę. Pracownik nie może samodzielnie zadecydować o udzieleniu sobie urlopu nawet jeżeli termin urlopu wynikałby z planu urlopów. 

Sporządzenie planu urlopów nie przesądza o tym, czy faktycznie pracownicy skorzystają z urlopów w zadeklarowanym terminie i wymiarze. Może bowiem dojść do sytuacji, kiedy pracownik nie będzie mógł rozpocząć urlopu w ustalonym terminie lub urlop taki ulegnie przerwaniu np. z powodu choroby pracownika lub nałożenia na niego kwarantanny.

Czym jest wniosek urlopowy?

Wniosek urlopowy to dokument składany pracodawcy przez pracownika. Wyraża on w nim chęć skorzystania z urlopu. Wniosek powinien być złożony elektronicznie lub na piśmie i zawierać odpowiednie elementy.

Właściwie napisany wniosek urlopowy musi zawierać imię, nazwisko, nazwę stanowiska, na którym jest zatrudniony pracownik, a także dane firmy i dokładną datę i miejsce złożenia wniosku.

Przepisy nie definiują, z jak dużym wyprzedzeniem należy złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy, aby pracodawca rozpatrzył go pozytywnie. Nie termin złożenia wniosku jest bowiem istotny, ale konieczność zapewnienia prawidłowego toku pracy w czasie nieobecności pracowników.