Close

Obowiązki pracodawcy przy podróży służbowej pracownika

Podróże służbowe to nieodzowny element funkcjonowania wielu firm. Często są nie tylko sposobem na spotkanie się z kontrahentami, ale również na rozwijanie swojego biznesu czy szkolenie pracowników. Jednak wraz z organizacją wyjazdu pojawiają się również obowiązki pracodawcy, który zgodnie z polskim prawem musi zadbać o swoich pracowników na każdym etapie podróży. Co właściwie należy do tych obowiązków?


Przede wszystkim pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi bezpieczne warunki podróży. Obejmuje to sprawną organizację oraz zapewnienie środków transportu i zakwaterowania. Pracodawca ma również obowiązek poinformować pracownika o planowanej podróży, wymaganiach co do wyposażenia czy dokumentacji oraz zapewnić mu niezbędne środki finansowe na pokrycie kosztów. 


Warto pamiętać, że niezachowanie się pracodawcy wobec tych obowiązków grozi nie tylko naruszeniem prawa pracy, ale również niebezpieczeństwem dla pracownika. Dlatego warto dokładnie poznać swoje prawa i obowiązki przed organizacją wyjazdu służbowego.

 1. Obowiązki pracodawcy przy organizowaniu krajowej podróży służbowej – co powinien wiedzieć pracownik?

Organizacja podróży służbowej wiąże się z pewnymi obowiązkami pracodawcy, które powinien znać także pracownik. Przede wszystkim pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa podróży, dlatego powinien wybierać środki transportu i usługi hotelarskie zgodnie z przepisami i standardami. Ponadto, pracodawca powinien zapewnić pracownikowi środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z podróżą, w tym kosztów transportu, opłaty parkingowe, zakwaterowania i wyżywienia. W Polsce jest narzucona minimalna stawka dotycząca wysokości diety oraz przebytych kilometrów.

Zazwyczaj pracodawca też informuje pracownika o celu i planie podróży, a także wyznacza osobę lub zespół odpowiedzialny za organizację wyjazdu. Pracodawca powinien również upewnić się, że pracownik posiada odpowiednie dokumenty podróży, a także zastanowić się nad potrzebą ubezpieczenia podróżnego. Wszystkie te informacje powinny być przekazane pracownikowi w sposób klarowny i jednoznaczny, aby uniknąć nieporozumień i problemów podczas wyjazdu służbowego. 

2. Bezpieczna podróż służbowa pracownika – jakie środki ochrony powinien zapewnić pracodawca?

Bezpieczna podróż służbowa pracownika to podstawowy obowiązek pracodawcy. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony, pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom odpowiednią szkolenie dotyczące kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie wykonywania zadań służbowych. Ważne, aby wiedzieli, jak unikać niebezpiecznych sytuacji i jak zachować bezpieczeństwo swoje i innych osób podczas podróży.

Oprócz szkolenia, pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom odpowiednie środki ochrony, takie jak kaski, kamizelki odblaskowe, gaśnice, apteczki pierwszej pomocy czy opaski oznaczające pracownika. Ponadto, pracodawca powinien zapewnić transport w odpowiednim stanie technicznym, ubezpieczenie pojazdów oraz regulować godziny pracy, aby zapobiec wypadkom z powodu zmęczenia kierowcy. Wszystkie te środki będą miały decydujący wpływ na poprawę bezpieczeństwa podczas podróży służbowych pracowników. 

3. Czy pracownik za chorobę podczas delegacji może domagać się odszkodowania? 

Tak, pracownik za chorobę podczas podróży służbowej może domagać się odszkodowania, jeżeli zachorowanie to wynikało z wykonywanych przez niego obowiązków służbowych. Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i zdrowych warunków pracy oraz wyposażenia go w niezbędny sprzęt ochronny, szczególnie w przypadku podróży służbowych. 

Odszkodowanie może obejmować zwrot kosztów leczenia, utraconych zarobków oraz zadośćuczynienie za cierpienia fizyczne i psychiczne. W takiej sytuacji bardzo ważne jest udokumentowanie choroby oraz jej przyczyny. Pracodawcy powinni również przystąpić do działań zapobiegawczych, takich jak wykupienie ubezpieczenia dla pracownika będącego w podróży służbowej, co zminimalizuje ryzyko ponoszenia kosztów przez pracownika. 

4. Jakie dokumenty powinien zapewnić pracodawca przed podróżą krajową pracownika?

Pracodawca przed wyjazdem służbowym pracownika powinien zapewnić mu odpowiednie dokumenty. Przede wszystkim potrzebne są dokumenty związane z podróżą – bilet lotniczy lub kolejowy, rezerwacja hotelowa, ubezpieczenie podróżne. Oprócz tego, pracodawca powinien dostarczyć pracownikowi wszelkie dokumenty dotyczące celu wyjazdu – umowy, zlecenia, harmonogramu, planów działania. 

W niektórych przypadkach mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, takie jak zaświadczenia o zdrowiu lub pozwolenia na wykonywanie określonych czynności. Zapewnienie odpowiednich dokumentów przed wyjazdem służbowym pracownika jest ważne, by zapewnić mu bezpieczeństwo oraz umożliwić swobodną realizację celów wyjazdu.

5. Czy pracodawca może odmówić sfinansowania podróży służbowej? Kiedy ma takie prawo?

Tak, pracodawca może odmówić sfinansowania podróży służbowej w niektórych przypadkach. Warto pamiętać, że pracownik może ubiegać się o zwrot kosztów podróży służbowej tylko wtedy, gdy została ona zlecona przez pracodawcę i jest związana z wykonywaną pracą. Pracodawca ma prawo odmówić sfinansowania podróży służbowej, gdy jej cel nie jest uzasadniony lub jest ona związana z prywatnymi celami pracownika.

Dodatkowo, pracownik musi stosować się do regulacji dotyczących wyjazdu służbowego, takich jak wybór najtańszej opcji transportu lub noclegu. W przypadku braku zastosowania się do tych przepisów, pracodawca może odmówić zwrotu kosztów podróży służbowej. Ostatecznie, decyzja o sfinansowaniu podróży służbowej zależy od umowy między pracodawcą a pracownikiem, a także od wewnętrznych przepisów firmy

6. Jakie ograniczenia można nałożyć na pracowników podczas podróży służbowej – czy można ich kontrolować?

Podczas podróży służbowej pracownik musi przestrzegać określonych reguł, a pracodawca może nałożyć na niego ograniczenia, które mają zagwarantować bezpieczeństwo oraz dbałość o interesy firmy. Pracownik może być zobowiązany do przestrzegania godzin pracy oraz częstotliwości kontaktowania się z przełożonymi czy klientami. Pracodawca może również określić, które środki transportu są dozwolone oraz jakie wydatki są pokrywane.

W przypadku korzystania z prywatnego samochodu, pracownik musi spełnić warunki określone przez firmę w zakresie m.in. ubezpieczeń i stanu pojazdu. Pracodawca również może kontrolować poszczególne aspekty wyjazdu, np. przestrzeganie budżetu czy terminowość realizacji zadań. Jednakże należy pamiętać, że kontrola pracowników w trakcie podróży służbowej powinna odbywać się w granicach prawa i z uwzględnieniem respektowania prywatności. 

7. Osobisty samochód a podróż służbowa – czy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za przejechane kilometry?

Osobisty samochód a podróż służbowa to kwestie, które często budzą kontrowersje w firmach. Czy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za przejechane kilometry na prywatnym aucie podczas wykonywania obowiązków służbowych? Zazwyczaj tak, jednak konieczne jest udokumentowanie faktycznie pokonanych kilometrów oraz ich wysokości. Ważne jest także określenie stawki, za jaką pracownik jest wynagradzany za kilometr.

Warto zastosować jasno określone procedury w firmie, aby uniknąć nieporozumień i zapewnić uczciwość wobec pracowników. Pracodawca nie może narzucić pracownikowi wykorzystania jego prywatnego samochodu. Wiele firm decyduje się na udostępnienie pracownikom służbowych samochodów, co eliminuje problem rozliczania pieniędzy za używanie prywatnego auta. Taka decyzja może być jednak uzależniona od stanowiska pracownika oraz częstotliwości jego wyjazdów służbowych. Ostatecznie każda firma powinna wyznaczyć jasne zasady odnośnie podróży służbowych, aby uniknąć nieporozumień i wypłacić godne wynagrodzenie za wykonaną pracę. 

8. Jakie ryzyka niesie ze sobą organizacja wyjazdów służbowych za granicę – jakie są obowiązki pracodawcy wobec pracownika?

Organizacja wyjazdów służbowych za granicę zawsze niesie ze sobą pewne ryzyko, w tym możliwość wystąpienia trudności związanych z transportem, zakwaterowaniem czy nawet z opóźnieniami lotów. Pracownik, któremu zlecono wyjazd zagraniczny, powinien otrzymać odpowiednie szkolenie z zakresu bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące postępowania w sytuacjach kryzysowych. Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi właściwe ubezpieczenie oraz zwrot kosztów ponoszonych w związku z wyjazdem służbowym.

Pracownik powinien również otrzymać wykaz numerów kontaktowych i adresów konsulatów w kraju docelowym, w razie jakichkolwiek sytuacji wymagających pomocy konsularnej. Pracodawca ponosi także odpowiedzialność za to, aby warunki pracy były bezpieczne i zdrowe, a zasady pracy w czasie podróży były respektowane. W przypadku, gdy pracownik dozna urazu lub zachoruje, pracodawca musi zapewnić mu odpowiednią opiekę medyczną oraz transport powrotny do kraju. 

Najczęściej zadawane pytania:

Czym jest podróż służbowa?

Podróż służbowa to wyjazd pracownika poza stałe miejsce pracy w celu wykonywania zadań służbowych na polecenie pracodawcy.

Jaki jest obowiązek pracodawcy wobec pracownika odbywającego podróż służbową?

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi służbowemu bezpłatny dojazd, nocleg oraz wyżywienie w trakcie odbycia podróży służbowej.

Czy pracownikowi przysługuje dieta w trakcie podróży służbowej?

Tak, dieta za delegację przysługuje pracownikowi. Stawka diety zależy od długości doby podróży oraz odległości, jaką należy przebyć. 

Czy pracodawca musi udokumentować koszty podróży służbowej?

Tak, pracodawca ma obowiązek udokumentować koszty podróży służbowej pracownika. Do rozliczenia delegacji należy przedłożyć rachunki, faktury oraz dowody opłacenia.

Czy pracownikowi przysługuje zwrot kosztów podróży służbowej?

Tak, pracownikowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych w trakcie podróży służbowej zgodnie z zasadami określonymi przez pracodawcę. Koszty należy odpowiednio udokumentować.

Czy pracownikowi przysługuje nocleg w trakcie podróży?

Przepisy prawa pracy stanowią, że pracownikowi przysługuje nocleg w trakcie podróży służbowej, jeśli jej realizacja wymaga pozostania poza miejscowością stałego zamieszkania pracownika. Nocleg powinien być zapewniony przez pracodawcę, a koszty związane z podróżą służbową ponosi firma. W przypadku braku zapewnienia noclegu, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, które stanowi równowartość kosztów noclegu.