Close

AKADEMIA

Lekcja z

Grafiki pracy w HRnest: Kontroluj rytm pracy w firmie

Przejrzyste grafiki w jednym miejscu

Tworzenie grafików pracy to logistyczna łamigłówka dla managerów czy działów HR – szczególnie, jeżeli korzystamy do tego celu z papierowych szablonów lub Excela. 

Ręczne rozpisywanie każdego dnia pracy dla zespołu pochłania czas i często kończy się pokreślonymi, nieczytelnymi kartkami. 

Tworzenie grafiku 

Dobre zaplanowanie pracy, zadbanie o płynność oraz wywiązywanie się z założonych terminów jest kluczowe dla sprawnego funkcjonowania firmy. Komfort i zadowolenie pracowników wpływa również na ich produktywność.  

Zacznijmy więc od najprostszej rzeczy – przygotowania grafiku. 

Należy przejść w module Czasu Pracy do zakładki Harmonogramy oraz kliknąć w Utwórz harmonogram.  

Akademia tworzenie nowego harmonogramu

Następnie należy wypełnić formularz odpowiednimi danymi.  

Akademia formularz tworzenia grafiku
Tak wygląda formularz tworzenia grafiku. 

Po prawej stronie pojawia się także zakładka Pracownicy z zielonym przyciskiem Dodaj, który klikamy, aby uzupełnić osoby, których dany grafik będzie dotyczył.  Tworzymy grafik dla całego biura, więc wybierzemy wszystkie działy, które do niego należą. Następnie klikamy przycisk Dodaj wybrane działy.  

Akademia dodawanie wybranych działów

Teraz, gdy wszystkie niezbędne dane są gotowe klikamy zielony przycisk Dalej, który znajduje się pod formularzem Harmonogram pracy. Przed naszymi oczami pojawia się piękny i gotowy do uzupełnienia grafik. 

Grafik ze stałymi godzinami pracy 

Załóżmy, że w Twoim biurze przez miesiąc wszyscy pracować będą w godzinach 9-17. Razem z Pam, możecie wprowadzić grafik odpowiadający tym godzinom wszystkim pracownikom za pomocą paru kliknięć. 

U góry po lewej stronie należy kliknąć w Zbiorcze dodawanie/usuwanie godzin

Akademia zbiorcze dodawanie/usuwanie godzin grafiki

Następnie należy wypełnić formularz według własnych preferencji – w naszym wypadku są to stałe godziny pracy od poniedziałku do piątku dla wszystkich pracowników. Można dodatkowo załączyć komentarz, który w tym wypadku jest jednak zbędny.  

Akademia formularz zbiorczego dodawania godzin
Tak wygląda formularz dodawania zbiorczo godzin do grafiku pracy. 

Klikamy w zielony przycisk Wykonaj i gotowe! 

Akademia grafik pracy dla wszystkich pracowników
Tak wygląda zaimplementowany w chwilę grafik pracy dla wszystkich pracowników.  

Grafik z różnymi godzinami pracy 

W tym przykładzie sprawa wyglądała dość prosto, prawda? Wszyscy pracownicy mają ten sam harmonogram, który powtarza się co tydzień. 

Jednak HRnest radzi sobie również ze znacznie trudniejszymi przypadkami. 

Moduł Czas Pracy obsługuje trzy najczęściej występujące w firmach systemy czasu pracy: 

  • Podstawowy: Czas pracy jest ruchomy i może różnić się każdego dnia 
  • Podstawowy ze stałymi godzinami lub zmianami: Pracownicy działają według ustalonego harmonogramu 
  • Równoważny: Pozwalający przedłużyć dzienny wymiar czasu pracy do 12 godzin 

Jeżeli w Twojej firmie korzystacie ze wszystkich trzech systemów, w trakcie tworzenia grafiku możesz wskazać jeden z nich.  

Korzystamy z możliwości indywidualnej konfiguracji kont pracowniczych, ponieważ zatrudniamy pracowników w podstawowym jak i zadaniowym trybie pracy. Możliwości różnych rodzajów rejestracji czasu pracy bardzo ułatwia nam kontrolę i planowanie.   

Olga KryśkiewiczWiceprezeska fundacji, Fundacja Ernesta
Akademia Olga Kryśkiewicz Fundacja Ernesta

Aby to zrobić przejdź, tak jak ostatnio, najpierw w module Czasu Pracy do strony Harmonogramy. Tam, u góry po lewej stronie kliknij w Utwórz harmonogram. Następnie przy haśle System czas pracy wybierz jedną z trzech wymienionych wcześniej opcji.  

Akademia rodzaje rejestracji czasu pracy w grafikach

Jeżeli jednak korzystacie w firmie tylko z jednego systemu czasu pracy i chcesz usprawnić tworzenie grafików, wystarczy, że znowu z panelu Konfiguracji, w module Czasu Pracy przejdziesz do Harmonogramy – ustawienia.   

Akademia ustawienia harmonogramów

Następnie wystarczy kliknąć zmień przy Domyślny system czasu pracy, ustawić własne preferencje i zapisać zmiany.  

Akademia domyślny system czasu pracy

Możliwość tworzenie grafików jest wiele. Pamiętaj, że system HRnest został stworzony tak, byś mógł dopasować go do swoich potrzeb. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z naszym supportem bądź dowiedz się więcej o możliwościach konfiguracji na stronie Pomocy.  

Twórz także własne szablony!

Grafiki mogą ulegać zmianie zależnie od potrzeb firmy. Mogą różnić się zależnie od specyfiki współprac, sezonu, a nawet regularnie pojawiających się potrzeb.

Przejdź do następnej lekcji i dowiedz się jak przygotować gotowe szablony, które zaimplementujesz za pomocą paru kliknięć!

Raporty omówienie

W myśl przepisów Kodeksu Pracy każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwalnego, co ważne – płatnego urlopu wypoczynkowego (art. 152. § 1.).  

 

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, który ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy (Art. 163. § 1.).  

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
Jeżeli okaże się, że z jakichkolwiek względów pracownik nie wykorzystał urlopu przysługującego mu w danym roku, niewykorzystane dni urlopowe stają się tzw. urlopem zaległym.
Oznacza to, że pracodawca musi udzielić zaległego urlopu w kolejnym roku przed końcem września. Jeśli pracownik nie wykorzystał urlopu w roku, w którym nabył do niego prawo, nie może ubiegać się o wypłatę środków z tytułu niewykorzystanej części urlopu (ekwiwalentu).

Raporty omówienie

Sytuacje niewyrażenia zgody na urlop lub jego odwołania zdarzają się rzadko, jednak należy pamiętać, że są możliwe i zgodne z prawem.

 

W uzasadnionych przypadkach pracodawca może udzielić odmownej decyzji dotyczącej wniosku urlopowego. Chodzi tutaj głównie o sytuacje, kiedy zagrożone jest dobro firmy.

 

Jednak, jeśli nie ma tego typu przesłanek, pracodawca powinien przychylić się do terminu wybranego przez pracownika i udzielić zgody na jego wypoczynek.

W HRnest odmowy udzielenia dni wolnych może dokonać zarówno administrator systemu (Dział kadr) lub Kierownik danego działu, jeżeli zostały przyznane mu takie uprawnienia.

 

Po odrzuceniu wniosku, może on również trafić do Działu kadr celem wydania ostatecznej decyzji w sprawie wniosku. Wszystkie poszczególne funkcje sprawdzisz w sekcji Konfiguracja po zalogowaniu się do HRnest.

Zbiorcze dodawanie i ewidencja wniosków urlopowych

Unikalny login nadawany jest automatycznie przez HRnest każdej osobie, którą dodasz do swojej organizacji. 

Wszystkie loginy znajdziesz, wybierając zakładkę Organizacja z bocznego menu.

Lista wniosków – Twój wirtualny segregator

Eksport wniosku urlopowego oznacza “wyciągnięcie” go z systemu, aby można było go wydrukować lub zarchiwizować poza systemem HRnest. 

W naszej aplikacji możesz wyeksportować wnioski urlopowe na 4 sposoby:

 

Umowa B2B vs. Umowa o pracę

Umowa o pracę to jedna z podstawowych form nawiązywania stosunku pracy. Warunki zatrudnienia na UoP reguluje Kodeks pracy.
Umowa B2B oznacza współpracę między dwoma firmami. Umowa B2B to umowa cywilnoprawna zawierana między dwoma podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą (także jednoosobowymi)

W HRnest pracownicy działający na umowach B2B otrzymują własną nazwę w systemie: Współpracownicy

 

Dodatkowo, dla takiego pracownika sekcja Delegacje przyjmuje nazwę Wyjazdy.  

Plan urlopowy

Plan urlopów służy zaplanowaniu dni wolnych poszczególnych pracowników, którzy z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawiają pracodawcy terminy wykorzystania urlopu. 

WAŻNE: funkcjonowanie planu urlopów nie zwalania pracownika z obowiązku uzyskania zgody od pracodawcy na rozpoczęcie urlopu. Urlop jest zawsze udzielany przez pracodawcę. Pracownik nie może samodzielnie zadecydować o udzieleniu sobie urlopu nawet jeżeli termin urlopu wynikałby z planu urlopów. 

Sporządzenie planu urlopów nie przesądza o tym, czy faktycznie pracownicy skorzystają z urlopów w zadeklarowanym terminie i wymiarze. Może bowiem dojść do sytuacji, kiedy pracownik nie będzie mógł rozpocząć urlopu w ustalonym terminie lub urlop taki ulegnie przerwaniu np. z powodu choroby pracownika lub nałożenia na niego kwarantanny.

Czym jest wniosek urlopowy?

Wniosek urlopowy to dokument składany pracodawcy przez pracownika. Wyraża on w nim chęć skorzystania z urlopu. Wniosek powinien być złożony elektronicznie lub na piśmie i zawierać odpowiednie elementy.

Właściwie napisany wniosek urlopowy musi zawierać imię, nazwisko, nazwę stanowiska, na którym jest zatrudniony pracownik, a także dane firmy i dokładną datę i miejsce złożenia wniosku.

Przepisy nie definiują, z jak dużym wyprzedzeniem należy złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy, aby pracodawca rozpatrzył go pozytywnie. Nie termin złożenia wniosku jest bowiem istotny, ale konieczność zapewnienia prawidłowego toku pracy w czasie nieobecności pracowników.