Close

AKADEMIA

Lekcja z

Szablony grafików – przyspiesz tworzenie harmonogramu

Dodawaj własne szablony czasu pracy

Kolejną funkcją, która jeszcze bardziej usprawnia tworzenie grafików w HRnest jest możliwość tworzenia szablonów.

Jest ona szczególnie przydatna, kiedy jakaś część harmonogramu nie powtarza się w każdym tygodniu. 

Wyobraźmy sobie, że popołudniowe zmiany w Dunder Mifflin odbywają się w poniedziałki i czwartki w jednym tygodniu, a w środy i piątki w kolejnym tygodniu. 

Zamiast planować każdy tydzień osobno, możesz użyć szablonu, który uwzględnia taką zależność. 

Wystarczy, że z poziomu Harmonogramy w module Czasu Pracy klikniesz w przycisk Szablony, który znajduje się u góry po lewej stronie.  

Akademia czas pracy - szablony

Następnie wystarczy kliknąć Dodaj szablon

Akademia dodawanie nowego szablonu

Gdy otworzy Ci się formularz, należy wypełnić jego dane oraz godziny i dni w jakich ma on obowiązywać. 

Akademia przykładowy szablon grafiku
Tak wygląda przykładowy szablon grafiku w HRnest.  

Teraz, po tworzeniu harmonogramu, gdy wybierzesz Zbiorcze dodawanie/usuwanie godzin u góry formularza należy wybrać Dodaj godziny z komentarzami z szablonu oraz wybrać odpowiedni szablon.

Akademia dodaj godziny z komentarzami z szablonu

Na koniec wystarczy wybrać zakres dat oraz pracowników, dla których te godziny pracy mają zostać przypisane i kliknąć Wykonaj.  

Akademia wypełniony formularz przy użyciu szablonu
Tak wygląda prawidłowo wypełniony formularz przy użyciu szablonu.  

I… gotowe!  

Szablony sprawiają, że planowanie pracy z HRnest jest niezwykle szybkie i proste. To wygodniejsze rozwiązanie niż żmudne rozpisywanie godzin na kartkach papieru bądź w arkuszach Excel. 

Czas na to abyście razem z Pam dodali razem pierwszy grafik pracy. 😊

Nie ma na co czekać, kliknij przycisk Następna lekcja i do zobaczenia za chwilę! 

Raporty omówienie

W myśl przepisów Kodeksu Pracy każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwalnego, co ważne – płatnego urlopu wypoczynkowego (art. 152. § 1.).  

 

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, który ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy (Art. 163. § 1.).  

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
Jeżeli okaże się, że z jakichkolwiek względów pracownik nie wykorzystał urlopu przysługującego mu w danym roku, niewykorzystane dni urlopowe stają się tzw. urlopem zaległym.
Oznacza to, że pracodawca musi udzielić zaległego urlopu w kolejnym roku przed końcem września. Jeśli pracownik nie wykorzystał urlopu w roku, w którym nabył do niego prawo, nie może ubiegać się o wypłatę środków z tytułu niewykorzystanej części urlopu (ekwiwalentu).

Raporty omówienie

Sytuacje niewyrażenia zgody na urlop lub jego odwołania zdarzają się rzadko, jednak należy pamiętać, że są możliwe i zgodne z prawem.

 

W uzasadnionych przypadkach pracodawca może udzielić odmownej decyzji dotyczącej wniosku urlopowego. Chodzi tutaj głównie o sytuacje, kiedy zagrożone jest dobro firmy.

 

Jednak, jeśli nie ma tego typu przesłanek, pracodawca powinien przychylić się do terminu wybranego przez pracownika i udzielić zgody na jego wypoczynek.

W HRnest odmowy udzielenia dni wolnych może dokonać zarówno administrator systemu (Dział kadr) lub Kierownik danego działu, jeżeli zostały przyznane mu takie uprawnienia.

 

Po odrzuceniu wniosku, może on również trafić do Działu kadr celem wydania ostatecznej decyzji w sprawie wniosku. Wszystkie poszczególne funkcje sprawdzisz w sekcji Konfiguracja po zalogowaniu się do HRnest.

Zbiorcze dodawanie i ewidencja wniosków urlopowych

Unikalny login nadawany jest automatycznie przez HRnest każdej osobie, którą dodasz do swojej organizacji. 

Wszystkie loginy znajdziesz, wybierając zakładkę Organizacja z bocznego menu.

Lista wniosków – Twój wirtualny segregator

Eksport wniosku urlopowego oznacza “wyciągnięcie” go z systemu, aby można było go wydrukować lub zarchiwizować poza systemem HRnest. 

W naszej aplikacji możesz wyeksportować wnioski urlopowe na 4 sposoby:

 

Umowa B2B vs. Umowa o pracę

Umowa o pracę to jedna z podstawowych form nawiązywania stosunku pracy. Warunki zatrudnienia na UoP reguluje Kodeks pracy.
Umowa B2B oznacza współpracę między dwoma firmami. Umowa B2B to umowa cywilnoprawna zawierana między dwoma podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą (także jednoosobowymi)

W HRnest pracownicy działający na umowach B2B otrzymują własną nazwę w systemie: Współpracownicy

 

Dodatkowo, dla takiego pracownika sekcja Delegacje przyjmuje nazwę Wyjazdy.  

Plan urlopowy

Plan urlopów służy zaplanowaniu dni wolnych poszczególnych pracowników, którzy z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawiają pracodawcy terminy wykorzystania urlopu. 

WAŻNE: funkcjonowanie planu urlopów nie zwalania pracownika z obowiązku uzyskania zgody od pracodawcy na rozpoczęcie urlopu. Urlop jest zawsze udzielany przez pracodawcę. Pracownik nie może samodzielnie zadecydować o udzieleniu sobie urlopu nawet jeżeli termin urlopu wynikałby z planu urlopów. 

Sporządzenie planu urlopów nie przesądza o tym, czy faktycznie pracownicy skorzystają z urlopów w zadeklarowanym terminie i wymiarze. Może bowiem dojść do sytuacji, kiedy pracownik nie będzie mógł rozpocząć urlopu w ustalonym terminie lub urlop taki ulegnie przerwaniu np. z powodu choroby pracownika lub nałożenia na niego kwarantanny.

Czym jest wniosek urlopowy?

Wniosek urlopowy to dokument składany pracodawcy przez pracownika. Wyraża on w nim chęć skorzystania z urlopu. Wniosek powinien być złożony elektronicznie lub na piśmie i zawierać odpowiednie elementy.

Właściwie napisany wniosek urlopowy musi zawierać imię, nazwisko, nazwę stanowiska, na którym jest zatrudniony pracownik, a także dane firmy i dokładną datę i miejsce złożenia wniosku.

Przepisy nie definiują, z jak dużym wyprzedzeniem należy złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy, aby pracodawca rozpatrzył go pozytywnie. Nie termin złożenia wniosku jest bowiem istotny, ale konieczność zapewnienia prawidłowego toku pracy w czasie nieobecności pracowników.