Close

AKADEMIA

Lekcja z

HRnest QR Terminal: Rejestracja Czasu Pracy Kodami QR

Rejestrator kodów QR

Dzięki aplikacji HRnest QR Terminal, Twoi pracownicy mogą zarejestrować swój czas pracy za pomocą identyfikatorów z kodami QR.

Kiedy pracownik chce oznaczyć początek lub koniec pracy, po prostu przykłada swój własny kod QR, do czytnika kodów z zainstalowaną aplikacją HRnest QR Terminal. Aby jednak to się stało, razem z Pam musicie najpierw zarejestrować urządzenia, które będą Waszymi czytnikami.  

Na pierwszy rzut oka, możecie czuć się zakłopotani, ale spokojnie… Przeprowadzimy Was przez to krok po kroku w naszym systemie! 

Jak skonfigurować rejestrację kodami QR? 

W pierwszej kolejności uruchomimy opcję rejestracji kodami QR z pozycji Działu Kadr.  

Jak działa ta metoda rejestracji? 

Już niedługo przedstawimy Ci sposoby konfiguracji czytników z kodami QR. Jeśli jednak do tej pory nie miałeś/aś styczności z tą metodą pomożemy Ci wstępnie zwizualizować sobie jej działanie.  

Jeśli w firmie posiadacie osobno wejście oraz wyjście z miejsca pracy, proponujemy stworzyć 2 czytniki – jedno przy wejściu, które będzie rejestratorem rozpoczynania pracy oraz drugie przy wyjściu, które będzie odczytywać kod pracownika przy kończeniu pracy. 

Jeśli posiadacie jedno wejście, posiadamy możliwość stworzenia czytnika, które zarejestruje zarówno start jak i koniec pracy.  

Każdy pracownik otrzymuje swój indywidualny kod, który przykłada do czytnika. Skan kodu zarejestruje czas wejścia i wyjścia do miejsca pracy. 

Stworzenie czytników kodów QR 

Każdy telefon czy tablet, którego używacie w firmie jako czytnika kodów, musi posiadać swoje unikalne konto w HRnest.  

Aby je dodać przejdź do zakładki Konfiguracji i module Czasu Pracy wybierz Czytniki czasu pracy QR. Następnie kliknij w przycisk Utwórz konto dla urządzenia

Utwórzmy nowe konto dla urządzenia krok po kroku: 

Dodatkowe ustawienia 

Po dodaniu konta dla urządzenia mobilnego możesz dokonać kilku dodatkowych modyfikacji, takich jak wyrażenie zgody na robienie zdjęć w trakcie rejestracji czasu pracy, czy możliwość edycji zarejestrowanego czasu pracy przez wskazane osoby. 

W Konfiguracji, w module Czasu Pracy należy przejść do zakładki Czytniki Czasu Pracy QR.

Akademia zakładka Czytniki Czasu Pracy QR

Generowanie indywidualnych kodów dla pracowników  

W tym samym miejscu możesz także wygenerować kody QR dla całej firmy lub wybranej grupy pracowników.  

Akademia generowanie kodów QR

Należy wybrać dział, pracowników i kliknąć zielony przycisk Pobierz.  

Następnie razem z Pam musicie przekazać kody, wszystkim pracownikom z magazynu. Po ich wygenerowaniu, masz 3 możliwości przekazania kodów pracownikom: 

  • Wydrukuj wszystkie kody QR z pliku PDF, który możesz wygenerować w systemie i przekaż je pracownikom 
  • Prześlij pracownikowi mail z jego kodem QR w formie pliku PDF 
  • Pokazać pracownikowi, gdzie może znaleźć swój indywidualny kod QR w systemie. Znajduje się on w module Czas Pracy w zakładce kod QR 
Akademia kod QR u pracowników

Wybrany kod można pobrać bądź skanować bezpośrednio z systemu.  

Uruchomianie rejestratorów kodów QR

Na urządzeniu mobilnym, które posłuży Ci jako czytnik kodów, pobierzcie i zainstalujcie aplikację HRnest QR Terminal. Jest ona dostępna w marketach Google Play i App Store.

Następnie wybierzcie język aplikacji i zalogujcie się używając wcześniej zdefiniowanych danych dostępowych. Razem z Pam wpisywaliście je wcześniej przy tworzeniu czytników kodów QR. Następnie kliknijcie Zaloguj się.  

Akademia HRnest QR Terminal - zaloguj się

W kolejnym kroku wybierzcie odpowiednią formę trybu pracy urządzenia.   

  • Tryb Start: Urządzenie rejestruje czas rozpoczęcia pracy 
  • Tryb Stop: Urządzenie rejestruje czas zakończenia pracy 
  • Tryb Mieszany: Użytkownik sam wybiera na ekranie czy chce zarejestrować rozpoczęcie, czy zakończenie pracy 

Następnie określcie, czy w trakcie skanowania kodu przez pracownika urządzenie ma wykonywać zdjęcia na potrzeby weryfikacji.  

Opcja ta pozwala uniknąć tzw. “buddy punchingu”. Zjawisko to polega na skanowaniu kodu QR za innego pracownika.  

Następnie wystarczy kliknąć zielony przycisk Rozpocznij

Akademia HRnest QR Terminal Rozpocznij

Brawo!

Udało Wam się już przygotować pracowników i urządzenia do pracy.

Aplikacja prezentuje się w taki sposób:

Akademia HRnest QR Terminal

Twój rejestrator kodów QR został skonfigurowany i jest gotowy do pracy. Pamiętaj, aby umieścić go w pobliżu wejścia do firmy, umożliwiając pracownikom skanowanie swoich kodów QR. 

Praca w Trybie Offline 

Mamy dla Was jeszcze jedną dobrą wiadomość! 

Aplikacja HRnest QR Terminal działa również w Trybie Offline. Oznacza to, że brak dostępu do Internetu nie przerywa jej pracy. 

Aplikacja oczywiście zasygnalizuje problemy z łącznością poprzez wyświetlenie komunikatu Offline na dole ekranu:

Akasdemia HRnest QR Terminal Offline
Czerwony komunikat “Offline” oznacza problemy z łączem internetowym.  

Dane zapiszą się w systemie – zostaną przekazane automatycznie oraz zaktualizowane w momencie przywrócenia łączności. 

Wiesz już jak działają wszystkie rejestracje czasu pracy oraz jak zaimplementować je w swojej firmie. 

Przygotowaliśmy dla Was mały quiz, w który sprawdzimy teraz czy razem z Pam wiecie, jak dopasować metodę rejestracji czasu pracy dla swoich pracowników. 😉  

Raporty omówienie

W myśl przepisów Kodeksu Pracy każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwalnego, co ważne – płatnego urlopu wypoczynkowego (art. 152. § 1.).  

 

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, który ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy (Art. 163. § 1.).  

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
Jeżeli okaże się, że z jakichkolwiek względów pracownik nie wykorzystał urlopu przysługującego mu w danym roku, niewykorzystane dni urlopowe stają się tzw. urlopem zaległym.
Oznacza to, że pracodawca musi udzielić zaległego urlopu w kolejnym roku przed końcem września. Jeśli pracownik nie wykorzystał urlopu w roku, w którym nabył do niego prawo, nie może ubiegać się o wypłatę środków z tytułu niewykorzystanej części urlopu (ekwiwalentu).

Raporty omówienie

Sytuacje niewyrażenia zgody na urlop lub jego odwołania zdarzają się rzadko, jednak należy pamiętać, że są możliwe i zgodne z prawem.

 

W uzasadnionych przypadkach pracodawca może udzielić odmownej decyzji dotyczącej wniosku urlopowego. Chodzi tutaj głównie o sytuacje, kiedy zagrożone jest dobro firmy.

 

Jednak, jeśli nie ma tego typu przesłanek, pracodawca powinien przychylić się do terminu wybranego przez pracownika i udzielić zgody na jego wypoczynek.

W HRnest odmowy udzielenia dni wolnych może dokonać zarówno administrator systemu (Dział kadr) lub Kierownik danego działu, jeżeli zostały przyznane mu takie uprawnienia.

 

Po odrzuceniu wniosku, może on również trafić do Działu kadr celem wydania ostatecznej decyzji w sprawie wniosku. Wszystkie poszczególne funkcje sprawdzisz w sekcji Konfiguracja po zalogowaniu się do HRnest.

Zbiorcze dodawanie i ewidencja wniosków urlopowych

Unikalny login nadawany jest automatycznie przez HRnest każdej osobie, którą dodasz do swojej organizacji. 

Wszystkie loginy znajdziesz, wybierając zakładkę Organizacja z bocznego menu.

Lista wniosków – Twój wirtualny segregator

Eksport wniosku urlopowego oznacza “wyciągnięcie” go z systemu, aby można było go wydrukować lub zarchiwizować poza systemem HRnest. 

W naszej aplikacji możesz wyeksportować wnioski urlopowe na 4 sposoby:

 

Umowa B2B vs. Umowa o pracę

Umowa o pracę to jedna z podstawowych form nawiązywania stosunku pracy. Warunki zatrudnienia na UoP reguluje Kodeks pracy.
Umowa B2B oznacza współpracę między dwoma firmami. Umowa B2B to umowa cywilnoprawna zawierana między dwoma podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą (także jednoosobowymi)

W HRnest pracownicy działający na umowach B2B otrzymują własną nazwę w systemie: Współpracownicy

 

Dodatkowo, dla takiego pracownika sekcja Delegacje przyjmuje nazwę Wyjazdy.  

Plan urlopowy

Plan urlopów służy zaplanowaniu dni wolnych poszczególnych pracowników, którzy z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawiają pracodawcy terminy wykorzystania urlopu. 

WAŻNE: funkcjonowanie planu urlopów nie zwalania pracownika z obowiązku uzyskania zgody od pracodawcy na rozpoczęcie urlopu. Urlop jest zawsze udzielany przez pracodawcę. Pracownik nie może samodzielnie zadecydować o udzieleniu sobie urlopu nawet jeżeli termin urlopu wynikałby z planu urlopów. 

Sporządzenie planu urlopów nie przesądza o tym, czy faktycznie pracownicy skorzystają z urlopów w zadeklarowanym terminie i wymiarze. Może bowiem dojść do sytuacji, kiedy pracownik nie będzie mógł rozpocząć urlopu w ustalonym terminie lub urlop taki ulegnie przerwaniu np. z powodu choroby pracownika lub nałożenia na niego kwarantanny.

Czym jest wniosek urlopowy?

Wniosek urlopowy to dokument składany pracodawcy przez pracownika. Wyraża on w nim chęć skorzystania z urlopu. Wniosek powinien być złożony elektronicznie lub na piśmie i zawierać odpowiednie elementy.

Właściwie napisany wniosek urlopowy musi zawierać imię, nazwisko, nazwę stanowiska, na którym jest zatrudniony pracownik, a także dane firmy i dokładną datę i miejsce złożenia wniosku.

Przepisy nie definiują, z jak dużym wyprzedzeniem należy złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy, aby pracodawca rozpatrzył go pozytywnie. Nie termin złożenia wniosku jest bowiem istotny, ale konieczność zapewnienia prawidłowego toku pracy w czasie nieobecności pracowników.