Close

AKADEMIA

Lekcja z

Projekty: Dziel czas pracy na zadania

Zbieraj dokładniejsze dane odnośnie czasu pracy

Większość tradycyjnych metod rejestracji pozwala Ci zobaczyć wyłącznie, czy pracownik zjawił się w pracy i ile godzin danego dnia przepracował. 

Praca w systemie projektowym wymaga jednak dokładniejszych danych na temat zaangażowania włożonego przy konkretnych czynnościach. Potrzeba więcej szczegółów dotyczących postępów pracy czy ilości godzin, które przeznaczyli Twoi pracownicy na wykonanie jakiegoś zadania. 

Monitorowanie tych danych za pomocą Excela bądź ręcznego zapisywania w zeszytach jest mało przejrzyste i nieefektowne. Wymaga także większej skrupulatności, uwagi i znacznie więcej czasu. HRnest ma na to proste i przejrzyste rozwiązanie.

Projekty w HRnest – Lista projektów

System HRnest pozwala Ci nie tylko monitorować czas pracy, lecz także dzielić go na projekty i wizualizować Wasze postępy w każdym z nich. 

Po przejściu w module Czasu Pracy do strony Projekty, pierwsze co widzimy to Lista projektów.

Listę tę możemy filtrować za pomocą 4 głównych wytycznych: 

  • Status 
  • Organizacja 
  • Dział 
  • Użytkownik 
Akademia lista projektów
Filtry znajdują się nad listą projektów.

Przy każdym projekcie widzimy także kiedy i przez kogo został utworzony oraz 4 przyciski akcji. Dzięki nim, możemy za pomocą jednego kliknięcia zobaczyć szczegóły projektu, zakończyć go, edytować bądź podejrzeć raport.  

Akademia ikonki przy raporcie
Każde działania ma przypisaną do niego ikonę.

Szczegóły projektu 

Dzięki wejściu w szczegóły projektu dowiemy się nazwy oraz opisu, które przedstawią nam czego on dotyczy. Po prawej stronie zobaczymy także jaki jest jego status, a także którzy pracownicy są zaangażowani w jego realizację.  

Poniżej znajdziemy przyciski odpowiedzialne za działania w systemie. Z tego punktu można wrócić do listy, edytować projekt bądź go zakończyć.  

Na dole widnieje także historia projektu, dzięki której poznamy każdy szczegół związany z jego edycją czy poziomem realizacji.  

Akademia sekcja szczegóły projektu
Tak wygląda sekcja “szczegóły projektu”. 

Edycja projektu 

Prosto z listy bądź ze szczegółów projektu można przejść do jego edycji. Tam możesz wprowadzić zmiany dotyczące tytułu, opisu, statusu oraz pracowników odpowiedzialnych za jego poprawną realizację. 

Akademia edycja projektu

Raport wykonania projektu 

Bardzo istotną i potrzebną sekcją jest Raport wykonania projektu.  

Możesz tutaj wyfiltrować konkretny projekt, który Cię interesuje bądź projekty konkretnego działu. Dodatkowo możesz także wybrać zakres dat, który zawęzi wyszukiwanie.  

Wyniki zaprezentują Ci, ile czasu konkretna osoba poświęciła na dany projekt. 

Akademia raport wykonania projektu

Ewidencja czasu pracy 

Tutaj znajdziesz szczegóły dotyczące czasu poświęconego na dany projekt przez konkretnego pracownika w poszczególne dni.  

Akademia projekty ewidencja czasu pracy

Realizacja projektów  

Jest to ostatnia zakładka w tym dziale. Dzięki niej widzisz szczegółową rozpiskę danego projektu oraz to, ile czasu każdy z zaangażowanych pracowników poświęcił na jego realizację.  

W tej automatycznie generowanym zestawieniu również posiadamy szeroko rozbudowaną sekcję filtrowania, dzięki której zaoszczędzisz mnóstwo czasu przy szukaniu interesującego Cię działu, pracownika bądź projektu.  

Akademia projekty realizacja projektów

Te sekcję możesz za pomocą jednego kliknięcia pobrać do formatu Excel! Przycisk znajduje się u góry po prawej stronie. 

Sekcja projektów pomaga Ci w dokładnym rozliczaniu godzin pracowników, mierzeniu ich wyników oraz przede wszystkim – klientów za realizację poszczególnych usług.

Wiele naszych klientów korzysta z tej możliwości, aby szczegółowo przedstawić czas pracy i poziom zaangażowania, który został przeznaczony na ich projekt. Dzięki temu mogą łatwiej fakturować klientów na podstawie włożonej przez nich pracy.  

W HRnest mam możliwość podglądu tego, kto, co i kiedy rejestruje. Dzięki temu widzę, kiedy pracownik nie zarejestrował czasu pracy na konkretny projekt. Wówczas mogę zweryfikować czy był to czas poświęcony na rzecz pracy biurowej czy inne działania. Teraz ważne dla nas dane widzimy bardzo klarownie.  

Zuzanna RumińskaSpecjalista HR, Syderal
Akademia zdjęcie Rumińska Zuzanna Syderal

Projekty w HRnest są bardzo intuicyjne

Dlatego jesteśmy przekonani, że stworzenie projektu dla Kelly nie będzie stanowiło dla Ciebie żadnego problemu. Wiemy niestety, że dla niej skupienie się na pracy taki stanowi. 😉  

Wspominała ona ostatnio, że zbyt dużo czasu spędza przy firmowym ekspresie do kawy i chciałaby znaleźć sposób, aby dzielić swój czas pracy na mniejsze części i zwiększyć produktywność. 

Przejdź do kolejnej lekcji i pomóż Kelly w utworzeniu pierwszego projektu. 

Raporty omówienie

W myśl przepisów Kodeksu Pracy każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwalnego, co ważne – płatnego urlopu wypoczynkowego (art. 152. § 1.).  

 

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, który ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy (Art. 163. § 1.).  

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
Jeżeli okaże się, że z jakichkolwiek względów pracownik nie wykorzystał urlopu przysługującego mu w danym roku, niewykorzystane dni urlopowe stają się tzw. urlopem zaległym.
Oznacza to, że pracodawca musi udzielić zaległego urlopu w kolejnym roku przed końcem września. Jeśli pracownik nie wykorzystał urlopu w roku, w którym nabył do niego prawo, nie może ubiegać się o wypłatę środków z tytułu niewykorzystanej części urlopu (ekwiwalentu).

Raporty omówienie

Sytuacje niewyrażenia zgody na urlop lub jego odwołania zdarzają się rzadko, jednak należy pamiętać, że są możliwe i zgodne z prawem.

 

W uzasadnionych przypadkach pracodawca może udzielić odmownej decyzji dotyczącej wniosku urlopowego. Chodzi tutaj głównie o sytuacje, kiedy zagrożone jest dobro firmy.

 

Jednak, jeśli nie ma tego typu przesłanek, pracodawca powinien przychylić się do terminu wybranego przez pracownika i udzielić zgody na jego wypoczynek.

W HRnest odmowy udzielenia dni wolnych może dokonać zarówno administrator systemu (Dział kadr) lub Kierownik danego działu, jeżeli zostały przyznane mu takie uprawnienia.

 

Po odrzuceniu wniosku, może on również trafić do Działu kadr celem wydania ostatecznej decyzji w sprawie wniosku. Wszystkie poszczególne funkcje sprawdzisz w sekcji Konfiguracja po zalogowaniu się do HRnest.

Zbiorcze dodawanie i ewidencja wniosków urlopowych

Unikalny login nadawany jest automatycznie przez HRnest każdej osobie, którą dodasz do swojej organizacji. 

Wszystkie loginy znajdziesz, wybierając zakładkę Organizacja z bocznego menu.

Lista wniosków – Twój wirtualny segregator

Eksport wniosku urlopowego oznacza “wyciągnięcie” go z systemu, aby można było go wydrukować lub zarchiwizować poza systemem HRnest. 

W naszej aplikacji możesz wyeksportować wnioski urlopowe na 4 sposoby:

 

Umowa B2B vs. Umowa o pracę

Umowa o pracę to jedna z podstawowych form nawiązywania stosunku pracy. Warunki zatrudnienia na UoP reguluje Kodeks pracy.
Umowa B2B oznacza współpracę między dwoma firmami. Umowa B2B to umowa cywilnoprawna zawierana między dwoma podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą (także jednoosobowymi)

W HRnest pracownicy działający na umowach B2B otrzymują własną nazwę w systemie: Współpracownicy

 

Dodatkowo, dla takiego pracownika sekcja Delegacje przyjmuje nazwę Wyjazdy.  

Plan urlopowy

Plan urlopów służy zaplanowaniu dni wolnych poszczególnych pracowników, którzy z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawiają pracodawcy terminy wykorzystania urlopu. 

WAŻNE: funkcjonowanie planu urlopów nie zwalania pracownika z obowiązku uzyskania zgody od pracodawcy na rozpoczęcie urlopu. Urlop jest zawsze udzielany przez pracodawcę. Pracownik nie może samodzielnie zadecydować o udzieleniu sobie urlopu nawet jeżeli termin urlopu wynikałby z planu urlopów. 

Sporządzenie planu urlopów nie przesądza o tym, czy faktycznie pracownicy skorzystają z urlopów w zadeklarowanym terminie i wymiarze. Może bowiem dojść do sytuacji, kiedy pracownik nie będzie mógł rozpocząć urlopu w ustalonym terminie lub urlop taki ulegnie przerwaniu np. z powodu choroby pracownika lub nałożenia na niego kwarantanny.

Czym jest wniosek urlopowy?

Wniosek urlopowy to dokument składany pracodawcy przez pracownika. Wyraża on w nim chęć skorzystania z urlopu. Wniosek powinien być złożony elektronicznie lub na piśmie i zawierać odpowiednie elementy.

Właściwie napisany wniosek urlopowy musi zawierać imię, nazwisko, nazwę stanowiska, na którym jest zatrudniony pracownik, a także dane firmy i dokładną datę i miejsce złożenia wniosku.

Przepisy nie definiują, z jak dużym wyprzedzeniem należy złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy, aby pracodawca rozpatrzył go pozytywnie. Nie termin złożenia wniosku jest bowiem istotny, ale konieczność zapewnienia prawidłowego toku pracy w czasie nieobecności pracowników.